Dec 9, 2019   7:05 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Identification number: 60471
University e-mail: katarina.kristianova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalizácia verejných priestorov vnútrobloku Šustekova, MČ Bratislava - Petržalka
Written by (author): Ing. Viera Tipulová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Gécová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia verejných priestorov vnútrobloku Šustekova, MČ Bratislava - Petržalka
Summary:Bakalárska práca sa sústreďuje na revitalizáciu jedného z vnútroblokov v mestskej časti Petržalka v Bratislave, na Šustekovej ulici. Cieľom práce je obnoviť pôvodné hodnoty prostredia tak, aby bol pre ľudí atraktívny a opäť plne funkčný. Navrhnúť nové priestory pre aktívny i pasívny odpočinok tak, aby vyhovovali po funkčnej i estetickej stránke. Práca sa podľa zadania skladá z textovej a grafickej časti. Textovú časť tvorí časť mapujúca riešenie danej problematiky troma domácimi a troma zahraničnými príkladmi. Metodický postup pozostáva z analýz architektonicko-krajinárskeho riešenia a projektu stavby. Analytická časť pozostáva z dôkladného preskúmania architektonických, prírodných a územnotechnických prvkov, ktoré sú predpokladom pre ďalší postup pri návrhu. Výsledkom spracovaných informácií sú dva varianty, a to geometrický a dynamický, komplexný návrh, kompozičná, funkčno-prevádzková schéma a priestorové zobrazenia. Prvá časť projektu stavby obsahuje komplexné materiálovo-technické riešenie, vytyčovacie výkresy stavebných a vegetačných prvkov a osadzovací výkres. Projekt stavby 2 predstavuje charakteristické konštrukčné detaily potrebné pri realizačnej činnosti. Výsledkom práce je komplexné preriešenie priestoru a príslušná dokumentácia je aj obsahom práce. Obnova vnútroblokového priestoru predstavuje zlepšenie životných podmienok obyvateľom danej lokality, ale aj ostatných návštevníkov. Bakalárskou prácou som sa snažila o využitie všetkých prirodzených potenciálov územia, skrášlenie a sfunkčnenie obytného okolia v tejto lokalite.
Key words:revitalizácia, skvalitnenie prostredia, architektonicko- krajinárske riešenie, využitie potenciálov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited