Dec 11, 2019   1:10 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Identification number: 60471
University e-mail: katarina.kristianova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalization of local park, Bratislava Raca
Written by (author): Ing. Michaela Baloghová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Gécová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia miestneho parku, Bratislava Rača
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá revitalizáciou miestneho parku, Bratislava Rača. Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Rača. Cieľom práce bolo zrevitalizovať územie miestneho parku tak, aby spĺňal funkčné a estetické požiadavky. Náplň revitalizácie spočíva v obnove a rekonštrukcii nových priestorov určených pre pasívnu a aktívnu rekreáciu. Bakalárska práca sa skladá z textovej a grafickej časti, ktorá je realizovaná v zmysle zadania. Textová časť je zameraná na zhrnutie súčasného stavu a danej problematiky doma i v zahraničí. Na každú tému bolo podmienkou uviesť 3 príkladné situácie, podľa ktorých následne zhodnotíme situáciu doma, aj v zahraničí. Metodický postup spracovania pozostáva z jednotlivých častí, a to analytickej, architektonicky - krajinárskej a projektu stavby. Grafická časť je rozdelená na architektonicko-krajinársku štúdiu a na projekt stavby. Architektonicko-krajinárska štúdia je súhrn analýz jednotlivých architektonických, prírodných a územno-technických prvkov, ktoré sú vykonané prostredníctvom rozborov vykonaných v teréne. Na základe týchto analýz a postupov je vytvorený návrh v podobe dvoch variantov riešenia, komplexného návrhu, funkčno-prevádzkových a kompozičných schém a priestorových zobrazení. Projekt stavby je rozdelený na dve časti, prvá časť pozostáva z komplexného materiálovo-technického riešenia, vytyčovacie výkresy stavebných a sadovníckych prvkov a osadzovací výkres. Druhá časť projektu stavby obsahuje výkresy architektonicko-krajinárskych detailov. Výsledkom práce je návrh pre revitalizáciu riešeného miestneho parku, ktorá bude prínosom pre danú lokalitu. Táto práca by mohla byť prínosom pre revitalizáciu parku, ktorý v sebe zahŕňa veľký potenciál.
Key words:mestský park, revitalizácia, koncept, návrh, potenciál, funkcia, kompozícia, analýzy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited