Dec 15, 2019   11:24 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Identification number: 60471
University e-mail: katarina.kristianova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Revitalization of local park, Bratislava Rača
Written by (author): Ing. Pavla Galbavá
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Gécová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia miestneho parku, Bratislava Rača
Summary:Zámerom bakalárskej práce je navrhnutie komplexnej revitalizácie existujúceho miestneho parku Jozefa Miloslava Hurbana v Bratislave s cieľom optimalizácie jeho funkčného využitia a celkového zlepšenia kvality jeho prostredia. Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Rača. V tesnej blízkosti parku sa nachádzajú polyfunkčné budovy a občianska vybavenosť, hneď po nich sú to v značnom počte domy rodinné, o niečo vzdialenejšie domy bytové. Cieľom práce je revitalizácia parku s úmyslom napravenia problémov súčasného stavu a obnovenia života v parku. Navrhované riešenie ponúka územie priestorovo funkčné, vitálne a lákavé pre návštevníkov parku. Prínosom revitalizácie daného parku v zastavanom území bude prírodné prostredie s harmonickým a zároveň energickým prostredím. Cieľom návrhu je vylepšiť územie po spoločenskej, kultúrnej či informačnej stránke a posilniť tak záujem ľudí o návštevu tohto parku. Práca sa skladá z textovej a grafickej časti. Textová časť je zameraná na opis súčasného stavu riešenej problematiky, stanovenie cieľov práce a metodický postup spracovania práce. Súčasný stav riešenej problematiky je v práci prezentovaný tromi príkladmi zo Slovenska a tromi príkladmi zo zahraničia. Metodický postup spracovania zahŕňa analytickú časť, architektonicko-krajinárske riešenie a projekt stavby. Grafická časť obsahuje architektonicko-krajinársku štúdiu a projekt stavby. Štúdia obsahuje architektonicko-krajinárske riešenie vo forme dvoch variantov riešenia, komplexný návrh, schémy a priestorové zobrazenie. Projekt stavby obsahuje komplexné materiálovo-technické riešenie, vytyčovacie výkresy a architektonicko-krajinárske detaily. Výsledkom práce je návrh revitalizácie parku, ktorá nenarušuje jeho hlavné pozitívne charakteristické črty, podporuje prírodu v mestskom prostredí a vytvára impulzy k príjemným zážitkom návštevníkov parku. Revitalizácia parku bude prínosom nielen pre obyvateľov danej lokality, ale aj pre obyvateľov širšieho okolia tejto mestskej časti v Bratislave.
Key words:revitalizácia, park, architektonicko-krajinárske riešenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited