Dec 6, 2019   4:37 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Identification number: 60471
University e-mail: katarina.kristianova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalizácia verejných priestorov vnútrobloku Šustekova, MČ Bratislava - Petržalka
Written by (author): Bc. Veronika Trnková
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Opponent:prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia verejných priestorov vnútrobloku Šustekova, MČ Bratislava - Petržalka
Summary:Bakalárska práca sa venuje revitalizácií vnútrobloku, Šusteková v mestskej časti Bratislava -- Petržalka. Cieľom tejto práce je revitalizovať prostredie vnútrobloku, tak aby čo najlepšie spĺňalo funkčné a estetické požiadavky. Náplňou revitalizácie je obnoviť priestor vnútrobloku a obohatiť ho o nové funkcie. V zmysle zadania bakalárskej práce je samotná práca koncipovaná z textovej časti a grafickej časti. Textová časť sa venuje súčasnému stavu riešeného územia, analýzam, ďalej stanovuje ciele práce a metodické postupy pre spracovanie samotnej práce. Súčasný stav riešenej problematiky prezentuje konkrétne príklady, vzťahujúce sa k téme samotnej práce. Tri príklady sú uvedené z územia Slovenska a ďalšie tri sú možnosti riešenia vnútroblokov vo svete. Ďalej sa práca venuje analýzam vzťahujúcim sa na riešené územia a blízkeho okolia. Metodický postup spracovania pozostáva z časti architektonicko -- krajinárskej štúdie a samotného projektu stavby. Grafická časť taktiež pozostáva z architektonicko -- krajinárskej štúdie a projektu stavby. Architektonicko -- krajinárska štúdia objasňuje jednotlivé územno -- technické, prírodné a architektonické prvky. Všetky štúdie sú zdokumentované a objasnené v jednotlivých častiach práce. Na základe jednotlivých štúdií boli vypracované dva varianty riešenia, samotný komplexný návrh a schémy priestorových zobrazení. Projekt stavby vo svojej prvej časti uvádza materiálovo -- technické riešenia návrhu revitalizácie ako aj vytyčovací a osadzovací výkres. Druhá časť projektu stavby sa bližšie venuje architektonicko -- krajinárskym detailom. Výsledkom práce je komplexný návrh pre revitalizáciu vnútrobloku Šusteková v Bratislave, v mestskej časti Petržalka. Revitalizácia je prínosom nie len pre danú lokalitu ale aj pre obyvateľov z blízkeho okolia Ovsišta. Priestory vnútrobloku majú v sebe vysoký potenciál, pre zlepšenie mikroklímy prostredia pre náprava životného prostredia obyvateľov.
Key words:revitalizácia, vnútroblok, architektonicko - krajinárske riešenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited