Nov 12, 2019   8:46 p.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Mário Šereš, PhD.
Identification number: 60528
University e-mail: qseres [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of tunicamycin on P-gp maturation and the relevance of endoplasmatic reticulum control.
Written by (author): Ing. Tomáš Kyca
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: Mgr. Mário Šereš, PhD.
Opponent:doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv tunikamycínu na maturáciu P-gp a význam na reguláciu endoplazmatického retikula.
Summary:Viaclieková rezistencia nádorových ochorení predstavuje v súčasnej dobe problém zapríčiňujúci zníženú účinnosť chemoterapeutík v klinickej praxi pri liečbe rakoviny. Prítomnosť P-glykoproteínu sa zdá byť jednou z príčin neúspešnej liečby. P-glykoproteín patrí do rodiny ABC-transportérov (skratka ABC je odvodená od prítomnosti vysoko-konzervovanej ATP väzobnej domény – ATP-binding cassette), ktorý zabezpečuje transport látok cez plazmatickú membránu von z bunky. Tento proces si vyžaduje prítomnosť ATP. Počas našich experimentov sme využívali myšacie leukemické lymfoblasty L1210. Bunky senzitívne (S, P-glykoproteín negatívne), rezistentné (R, P-glykoproteín exprimujúce ako výsledok indukcie s vinkristínom) a transfekované (T, s transfekovaným plazmidom kódujúcim ľudský P-glykoproteín). V týchto bunkových líniách sme navodzovali stres endoplazmatického retikula pomocou tunikamycínu, ktorý pôsobí ako inhibítor N-glykozylácie proteínov. V začiatku sme museli určiť koncentráciu tunikamycínu, ktorá neovplyvňuje viabilitu buniek, ale vyvoláva stres endoplazmatického retikula. Senzitívne bunky sa však zastavovali v G1 fáze bunkového cyklu, zatiaľ čo bunkový cyklus R a T buniek ovplyvnený nebol. V situácii ak je bunka v stresových podmienkach zohrávajú dôležitú úlohu šaperóny ER, ktoré majú podpornú funkciu a napomáhajú pri skladaní zle zložených proteínov. Predmetom našej práce bolo preskúmať expresiu šaperónov Bip, kalnexín, Hsp90 a Grp94 pod vlyvom tunikamycínu. V S bunkách dochádzalo k nárastu mRNA pre Bip a k poklesu mRNA pre Hsp90. Úroveň mRNA pre kalnexín a Grp94 sa nemenila. Na úrovni proteínov sme pozorovali pod vplyvom tunikamicínu nárast bunkového obsahu šaperónu Bip v čase v S bunkách, zatiaľ čo v R bunkách sa jeho množstvo nemenilo. Množstvo kalnexínu sa výrazne nemenilo, no vo všeobecnosti ho bolo viac v S ako v R bunkách. Úroveň šaperónu Hsp90 sa výrazne nemenila. Imunoprecipitáciou sa nám podarilo dokázať vznik komplexov medzi šaperónmi a P-gp v bunkách ovplyvnených tunikamycínom. Je známe, že P- gp je ubikvitinylovaný a aj tento proces sa nám pomocou imunoprecipitácie podarilo dokázať. Na záver sme sa zamerali na lokalizáciu šaperónov Bip a Hsp90 v bunkách. Metódou imunolokalizácie v konfokálnom mikroskope sme zistili, že šaperón Bip sa nachádza v cytosole a aj v jadre S a R buniek, zatiaľ čo šaperón Hsp90 bol iba v cytosole R a T buniek. Tieto výsledky umožňujú doplniť naše predstavy o rozdieloch v odpovediach buniek na stres endoplazmatického retikula, ktoré súvisia s nadexpresiou P-gp.
Key words:stres endoplazmatického retikula, tunikamycín, šaperóny, ubikvitín, P-glykoproteín, viaclieková rezistencia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited