Nov 17, 2019   12:04 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Mário Šereš, PhD.
Identification number: 60528
University e-mail: qseres [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Differences in Expression of Endoplasmic Proteins Between Thapsigargin Resistant and Sensitive L1210 Leukemia Cell Line
Written by (author): Ing. Žaneta Boleková
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: Mgr. Mário Šereš, PhD.
Opponent:doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210
Summary:Viaclieková rezistencia (Multidrug resistane; MDR) komplikuje chemoterapeutickú liečbu onkologických pacientov. Nádorové bunky v procese adaptácie na jedno aplikované cytostatické liečivo, nadobúdajú rezistenciu aj na ďalšie rozdielne látky. V práci sme sa venovali pozorovaniu myšej leukemickej sublínie L1210 (STh), ktorá vznikla kultiváciou s postupne sa zvyšujúcou koncentráciou tapsigargínu (Th), špecifického inhibítora SERCA transportérov. STh bunky sme porovnávali s parentálnou líniou (S), z ktorej boli bunky odvodené, a zároveň s R a T rezistent¬nými sublíniami, ktoré sa vyznačujú nadmernou expresiou P-glykoproteínu (P-gp). STh bunky boli spomedzi sledovaných sublínií najviac rezistentné na vplyv Th, čo sme potvrdili pomocou MTT testu. STh sublínia nepreukázala pri inhibícii bortezomibom, MG-132 a tunikamycínom schopnosť viacliekovej rezistencie a ostala citlivá na vplyv týchto inhibítorov. Zaujímalo nás preto, ktoré mechanizmy by sa mohli podieľať na rezistencii STh buniek. Rozdiely v expresii sme hľadali, na úrovni mRNA a proteínov. STh sublínia nemala oproti ostat¬ným sublíniám zvýšenú expresiu ani jedného sledovaného ABC transportéra. Preto predpo¬kla¬dáme, že ABC transportéry sa výrazne nepodieľajú na rezistencii STh buniek na vplyv Th. mRNA Gstm1 bola v STh sublínii exprimovaná na rovnakej úrovni mRNA ako v rezistent¬ných R a T bunkách, sublínia S mala oproti tomu nižšiu hladinu mRNA. Preto predpokladáme, že proteín Gstm1 by sa mohol podieľať na znižovaní citlivosti buniek na tapsigargín. STh bunky mali spomedzi všetkých sublínií najvyššiu hladinu mRNA pre gén SERCA2 a exprimovali anti¬apop¬totický proteín Bcl-xl. Proteínová rodina SERCA tran¬spor¬tuje Ca2+ ióny z cytosolu do lumenu endoplazmového retikula (ER). Predpokla¬dáme, že práve zvýšená expresia izoformy SERCA2 by sa mohla podieľať na rezistencii STh buniek pri Th sprostredkovanej indukcii stresu ER. Predpokladáme, že citlivosť STh sublínie na vplyv iných induktorov stresu ER môže byť zapríčinená zachovanou expresiou transkripčného faktora p53 a proteázy Casp9. Hladina týchto proteínov má vplyv na in¬duk¬ciu apoptotických signálov smrti.
Key words:P-glykoproteín, ABC transportéry, ER, tapsigargín, stres ER, P-gp, SERCA transportér, Th, endoplazmové retikulum, viaclieková rezistencia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited