Aug 22, 2019   5:07 a.m. Tichomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.
Identification number: 60898
University e-mail: qihring [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Implementation of rules for the ecological design of products into the process of industrial designer´s creation
Written by (author): Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.
Department: Faculty of Architecture
Thesis supervisor: doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.
Opponent 1:Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Peter Wohlfahrt, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia pravidiel ekologického navrhovania výrobkov do procesu tvorby priemyselného dizajnéra
Summary:Hlavnou myšlienkou dizertačnej práce je sprostredkovať pre dizajnérov vhodnou formou ucelený balík informácií z oblasti navrhovania výrobkov v kontexte ich environmentálnych dopadov. Táto práca sa zameriava na ekodizajn z perspektívy dizajnéra v zmysle prijatia, pochopenia a uznania nových znakov kvality v dizajne. Ekologický rozmer tvorivého procesu v dizajne prezentovaný v tejto práci môže byť zhrnutý nasledovne: Je to projekt zameraný na výskum v oblasti umenia s dôrazom na otvorenosť a slobodu dizajnu. Zameriava sa na skoré fázy navrhovania konceptu, kde má za cieľ formou vizuálne zrozumiteľných prípadových štúdií viesť dizajnéra k etickej vyspelosti v zmysle zodpovedného a hlavne vedomého prístupu k vývoju nových produktov. Prezentuje strategické postavenie dizajnu v procese zavádzania ekologických inovácií. Práca nemá za cieľ prezentovať ekodizajnové postupy ako ortodoxné pravidlá, bez ktorých dizajnér nemôže existovať. Cieľom je naopak ukázať rôznorodé možnosti holistického prístupu k dizajnérskej tvorbe so zameraním sa na doteraz málo preferovanú oblasť ekodizajnu. Pokiaľ dizajnér netvorí "voľné umenie", musí si byť vedomý slabých a silných stránok návrhu aj z hľadiska dopadu výrobku na životné prostredie. Uplatnenie prezentovaných ekodizajnových metód, postupov a koncepcií má potenciál efektívne, rýchlo a jednoducho zistiť slabé stránky produktu, inovovať existujúci koncept v skorej fáze návrhu a tak prispieť k vylepšeniu jeho budúcej kvality. Filozofická rovina výskumu prezentuje zistenia, že tak, ako je často nesprávne chápaný pojem dizajnu (jeho popis, definície, teória a prax), tak je v našich zemepisných šírkach potrebné zmeniť aj nesprávne chápanie ekodizajnu (jeho popis, definície, teóriu a prax), ako postupu v dizajnérskej tvorbe. Dizertačná práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť má ozrejmiť pozadie výskumu, definovať problém a ciele výskumu, metodiku a očakávané vedecko-umelecké výsledky. Štruktúra jadra dizertačnej je rozdelená na tri ucelené oblasti A, B a C, ktoré obsahovo prezentujú metodickú postupnosť pri zavádzaní pravidiel ekologického navrhovania výrobkov do procesu tvorby priemyselného dizajnéra. Posledná časť práce má za cieľ vyhodnotiť efektivitu navrhovaných ekodizajnových postupov a vedecko-umelecký prínos práce.
Key words:ekodizajn, manuál, dizajn, nástroj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited