Nov 20, 2019   9:18 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Cagardová
Identification number: 60956
University e-mail: denisa.cagardova [at] stuba.sk
 
Asistentka - Department of Chemical Physics (IPC FCFT)
 
1156V00  Chemical Physics D-CHF
FCFT D-CHF den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Theoretical Study of Model Derivatives of Methylene-2-perfluorophenylhydrazine with Potential Application in Optoelectronic
Written by (author): Ing. Denisa Cagardová
Department: Department of Chemical Physics (IPC FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Opponent:Ing. Daniel Végh, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Teoretické štúdium modelových derivátov metylén-2-perfluórfenylhydrazínu s potenciálnym využitím v optoelektronike
Summary:Predložená bakalárska práca sa venuje teoretickému štúdiu 36 modelových derivátov metylén-2-perfluórfenylhydrazínu. Štruktúra skúmaných molekúl sa varírovala vzhľadom na meniacu sa koncovú skupinu 2-metylénhydrazínového mostíka. Koncové skupiny predstavovali päťčlánkové a šesťčlánkové aromatické molekuly s jedným alebo dvoma heteroatómami. Hlavným cieľom nášho výskumu bolo kvantovochemické podporenie alebo vyvrátenie záveru formulovaného v bakalárskej práci Dušana Bortňáka ("Syntetické využitie pentafluórfenylhydrazínu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivitu", FCHPT STU, 2014), či sú fluórované molekuly s takouto štruktúrou schopné vytvárať organické elektrické polovodičové vrstvy typu n. Optimálne geometrie študovaných molekúl naznačili, že 2-metylénhydrazínový mostík nezaručuje konjugáciu pi-elektrónov pozdĺž celej molekuly, ale má jednoznačne izolačný charakter. Variácia voľného konca 2-metylénhydrazínového mostíka vybranými heterocyklickými zlúčeninami na koncovej časti molekuly neovplyvňuje významne geometriu metylén-2-perfluórfenylhydrazínu. Na druhej strane, spomínané heterocyklické zlúčeniny môžu ovplyvňovať usporiadanie a vzájomné natočenie jednotlivých vrstiev molekúl v priestore. Výpočty energií hraničných molekulových orbitálov ukázali, že ani jedna študovaná molekula nevykazuje energie orbitálu LUMO (najnižšie neobsadeného molekulového orbitálu) porovnateľné s molekulou C60, ktorá sa považuje za typický organický elektrický polovodič typu n. Porovnanie orbitálnych energií s typickým organickým oligomérnym elektrickým polovodičom typu p, dokekatiofénom, ukazuje, že uvedené študované molekuly z tohto pohľadu predstavujú viac elektrický polovodič typu p než typu n. Adícia fluóru síce významne zníži energie hraničných orbitálov, ale nie až na takú hodnotu, ktorá by vytvárala podmienky pre vznik elektrickej vodivosti typu n. Podobné závery možno dedukovať aj z porovnania hodnôt ionizačných potenciálov a elektrónových afinít. Vzhľadom na tieto výsledky možno predpokladať, že jedine modifikácia molekulového mostíka by mohla zabezpečiť konjugáciu systému pi-elektrónov v molekule, a tým aj lepšie nastavenie sledovaných energetických veličín na mikroskopickej úrovni pre prípravu nových organických polovodičov typu n.
Key words:organické polovodiče, metylén-2-perfluórfenylhydrazín, organický solárny článok, optoelektronika, konjugácia, heterocyklické zlúčeniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited