Nov 18, 2019   3:12 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Cagardová
Identification number: 60956
University e-mail: denisa.cagardova [at] stuba.sk
 
Asistentka - Department of Chemical Physics (IPC FCFT)
 
1156V00  Chemical Physics D-CHF
FCFT D-CHF den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Theoretical Study of Relations between Electronic Structure and Electrical Properties of Model Organic Molecules
Written by (author): Ing. Denisa Cagardová
Department: Department of Chemical Physics (IPC FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Opponent:Ing. Marián Gall, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Teoretické štúdium vzťahov medzi elektrónovou štruktúrou a elektrickými vlastnosťami modelových organických molekúl
Summary:Predložená diplomová práca sa venuje teoretickému kvantovochemickému štúdiu vybraných sérií 70 modelových organických zlúčenín a 25 komerčne dostupných organických molekúl používaných pri výrobe elektrických polovodičov. Pomocou teórie funkcionálu elektrónovej hustoty sme získali optimálne geometrie a vypočítali energie hraničných orbitálov a príslušné energetické medzery. Pre elektricky nabité stavy sa ďalej vypočítali relaxačné príspevky k reorganizačnej energii, ktoré vstupujú do Marcusovho modelu prenosu elektrického náboja v molekulovom kryštáli. Teoretické výsledky sa analyzovali vzhľadom na potenciálnu elektrickú polovodivosť organických materiálov typu p a n. Získané teoretické poznatky sa následne aplikovali pri vývoji nových derivátov 2-metylén-perfluórfenylhydrazínu, ktoré boli terminované tiofénom, α-metyltiofénom a bitiofénom. Teoretické výpočty naznačili, že vyvíjané deriváty 2-metylén-perfluórfenylhydrazínu sa pravdepodobne budú prejavovať ako organické elektrické polovodiče typu p, pričom ako perspektívna štruktúra sa javí molekula terminovaná bitiofénom. Podrobnosti k syntéze, spektroskopickému experimentu, kryštálovej štruktúre, ako aj samotné teoretické výsledky statického DFT výpočtu sú prezentované v priloženej prílohe (LUKEŠ, V., MICHALÍK, M., POLIAK, P., CAGARDOVÁ, D. VÉGH, D., BORTŇÁK, D., FRONC, M., KOŽÍŠEK, J. Theoretical and experimental study of model oligothiophenes containing 1-methylene-2(perfluorophenyl)hydrazine terminal unit. Synth. Met. 2016, vol. 219, p. 83-96.). Na základe experimentálne určenej kryštálovej štruktúry RTG boli uskutočnené výpočty molekulovej dynamiky. Simulácie naznačili, že pri izbovej teplote nedochádza k významným geometrickým zmenám, a tým ani k narušeniu elektrónovej štruktúry molekuly v usporiadaní diméru v molekulovom kryštáli. Odhadované hodnoty reorganizačnej energie, prenosového integrálu ako aj elektrickej mobility sú porovnateľné s hodnotami publikovanými pre bežné organické polovodiče typu p, napríklad acény.
Key words:mobilita elektrického náboja (diery), molekulová dynamika, reorganizačná energia, elektrický organický polovodič, Marcusova teória prenosu elektrického náboja

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited