20. 10. 2019  8:18 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jakub Husár
Identifikační číslo: 61034
Univerzitní e-mail: jakub.husar [at] stuba.sk
 
2831V00  chemické inžinierstvo D-CHEI
FCHPT D-CHEI pres [roč 3]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Charakterizácia katalyzátora na rozklad dechtov
Autor: Ing. Jakub Husár
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Charakterizácia katalyzátora na rozklad dechtov
Abstrakt:Zníženie produkcie skleníkových plynov a zefektívnenie recyklácie a zhodnotenia odpadov patrí medzi hlavé trendy v 21. storočí. Nakoľko fosílne palivá patria medzi vyčerpateľné zdroje energie, potrebujeme ich nahradiť inými palivami, ktoré sú obnoviteľné a súčasne predstavujú menšie riziko pre životné prostredie. Medzi obnoviteľné zdroje energie patrí aj biomasa a odpady. Z týchto alternatívnych zdrojov možno vyrobiť teplo, elektrickú energiu, palivá a cenné suroviny pre chemickú syntézu ich spaľovaním, splyňovaním a pyrolýzou. Splyňovanie a pyrolýza patria medzi moderné metódy energetického zhodnotenia biomasy a odpadov, akými sú napríklad automobilové pneumatiky. Splyňovaním a pyrolýzou vznikajú plynné, kvapalné a tuhé produkty. Pyrolýzou automobilových pneumatík sa najčastejšie vyrába bio-olej, ktorý sa využíva ako prímes do klasických automobilových palív. Pri splyňovaní býva hlavným produktom plynná frakcia, ktorá však obsahuje aj kondenzovateľné zložky, označované ako dechty. Ich odstraňovanie býva náročné, a preto je výhodnejšie ich produkciu potlačiť vhodnou voľbou procesných podmienok alebo použitím katalyzátora. Cieľom tejto práce je príprava katalyzátorov, štúdia ich fyzikálnych vlastností a otestovanie ich účinnosti pri odstraňovaní dechtov z plynnej fázy získanej splyňovaním tuhého komunálneho odpadu. Použité katalyzátory boli pripravené z dolomitu a koksu z pyrolýzy pneumatík. Surové katalyzátory boli najprv termicky stabilizované pri teplotách 800–1000 °C a následne impregnované niklom. Ako modelová látka, ktorá predstavovala dechty, bol použitý toluén. Katalyzátory boli nasypané v reaktore v podobe pevného lôžka. Experiment bol realizovaný pri teplote 800 °C, pričom zastúpenie permanentných plynov na výstupe z reaktora bolo periodicky analyzované, aby mohol byť monitorovaný pokles aktivity katalyzátorov ich zakoksovaním. Miera zakoksovania katalyzátorov bola znížená privádzaním vodnej pary do reaktora.
Klíčová slova:splyňovanie, katalyzátor, rozklad dechtov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně