22. 1. 2020  8:22 Zora
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Patrik Šuhaj
Identifikační číslo: 61074
Univerzitní e-mail: patrik.suhaj [at] stuba.sk
 
2831V00  chemické inžinierstvo D-CHEI
FCHPT D-CHEI pres [roč 3]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Katalytická pyrolýza a splyňovanie tuhého alternatívneho paliva (TAP)
Autor: Ing. Patrik Šuhaj
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Oponent:doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Katalytická pyrolýza a splyňovanie tuhého alternatívneho paliva (TAP)
Abstrakt:V tejto práci bolo študované katalytické splyňovanie a pyrolýza tuhého alternatívneho paliva (TAP), ktoré sa vyrába z tuhého komunálneho odpadu odseparovaním anorganických a biologicky rozložiteľných materiálov. Surovina bola charakterizovaná približnou, elementárnou a kalorimetrickou analýzou. Experimenty splyňovania a pyrolýzy boli uskutočnené vo vsádzkovom dvojstupňovom reaktore pri konštantnom prietoku vstupného plynu. V prípade pyrolýzy sa pracovalo s teplotou v reaktore 600 – 800 °C s dusíkom ako vstupným plynom a v prípade splyňovania 700 – 900 °C. so vzduchom ako vstupným plynom. V prvom stupni prebiehalo splyňovanie alebo pyrolýza a vzniknuté plyny sa privádzali do druhého stupňa, kde bol umiestený katalyzátor. Výsledný plyn sa privádzal do premývačiek s propán-2-olom na zachytenie dechtov. Z plynu bola potom odobratá vzorka na analýzu permanentných plynov a ľahkých uhľovodíkov pomocou plynovej chromatografie. Obsah zachytených dechtov v izopropanole bol stanovený gravimetricky. Pre dechty z experimentov pri teplote 800 °C bola uskutočnená analýza plynovou chromatografiou s hmotnostným spektrometrom a pomocou databázy Národného inštitútu štandardov a technológie sa identifikovali zložky dechtov. Na experimenty boli použité 2 typy katalyzátora, minerálny katalyzátor gélového typu s pracovným názvom AFRC a dusičnanom nikelnatým impregnovaný AFRC katalyzátor. AFRC katalyzátor je ílovitý materiál s veľkým špecifickým povrchom. Bolo preukázané, že použitie AFRC katalyzátora výrazne zníži množstvo dechtov ako pri splyňovaní tak aj pyrolýze. Katalyzátor obsahujúci nikel mal v prípade splyňovania lepší účinok ako pôvodný katalyzátor. V prípade pyrolýzy nebol pozorovaný rozdiel v účinnosti katalyzátorov v odstraňovaní dechtov. U obidvoch katalyzátorov bolo po experimentoch zistené zmenšenie špecifického povrchu.
Klíčová slova:katalytické splňovanie, katalytická pyrolýza, tuhé alternatívne palivo (TAP), dvojstupňový vsádzkový reaktor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně