22. 10. 2020  23:51 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Anton Lisý
Identifikačné číslo: 61256
Univerzitný e-mail: anton.lisy [at] stuba.sk
 
2811V02  technológia polymérnych materiálov D-TPOLMI
FCHPT D-TPOLMI den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty
     
     Výučba     
Záverečná práca
     Projekty
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Príprava a aplikácia lignínu na čiastočnú alebo úplnú náhradu lepidla na báze polyvinylacetátu
Autor:
Ing. Anton Lisý
Pracovisko:
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce:
Ing. Aleš Ház, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Príprava a aplikácia lignínu na čiastočnú alebo úplnú náhradu lepidla na báze polyvinylacetátu
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce bolo z čiernych lúhov vyzrážať lignín, pričom sa hľadali vhodné podmienky zrážania. Následne sa mal vyzrážaný lignín využiť ako náhrada, doplnok alebo plnivo lepidla na báze polyvinyacetátu pri lepení dýh. V teoretickej časti sa práca stručne venuje problematike lignínu, jeho izolácie a využitia, ako aj výrobe kompozitných materiálov na báze dreva, adhezív využívaných pri tejto výrobe a preskúmaných možností ich náhrady lignínom. Experimentálna časť je rozdelená na zrážanie a zlepšovanie vlastností lignín, ich následnej charakterizácie a na využitie takto pripraveného lignínu pri lepení dýh. Pri izolácii sa využila kyselina sírová, dusičná, octová a chlorovodíková. Najlepšie vlastnosti mal lignín pripravený kyselinou sírovou. Lignín použitý v práci bol modifikovaný purifikáciou za účelom zníženia obsahu popola a acetyláciou v snahe o zlepšenie kompatibility s PVAc lepidlom. Lisovanie a lepenie vzoriek dýh bolo realizované na lise s ohrevom za teplôt v rozsahu 50 až 140°C, pri tlaku 1,51 N/mm2 počas doby 5 minút. Následne boli vzorky testované v pevnosti v šmyku a ťahu. Testovanie bolo realizované podľa normy STN EN 314-1. Pevnostné vlastnosti zlepenej plochy boli pri teste pevnosti v šmyku lepšie, ako pevnostné vlastnosti vzoriek a teda nebolo možné určiť pevnosť v šmyku. Pevnostné vlastnosti v ťahu záviseli od teploty, použitého lignínu a jeho prídavky. Ako vhodné na technologické použitie sa ukázal prídavok 5% lignínu do zmesi lepidla pri teplotách pod 80°C a 15% lignínu izolovaného z čierneho lúhu z listnatých drevín, pri teplote nad 140°C. Pri týchto podmienkach dochádzalo k 50 až70% zvýšeniu pevnosti v ťahu, oproti čistému lepidlu za rovnakých podmienok. Najvyššia dosiahnutá pevnosť v ťahu lepených spojov bola 7,78 N/mm2. Z nameraných údajov môžeme vyvodiť záver, že prídavok lignínu k PVAc lepidlu môže viesť k zlepšeniu jeho pevnostných vlastností za vhodne zvolených podmienok. To by mohlo umožniť nárast jeho priemyselného využitie pri výrobe preglejok.
Kľúčové slová:drevné kompozity, polyvinylacetát, lignín, lepidlá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene