18. 11. 2019  11:03 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Identifikačné číslo: 61604
Univerzitný e-mail: qpasztor [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta architektúry (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Urbanistické koncepcie a územné plánovanie v Košiciach 20. storočia
Autor: Ing. arch. Ján Sekan, PhD.
Pracovisko: Fakulta architektúry
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Urbanistické koncepcie a územné plánovanie v Košiciach 20. storočia
Abstrakt:Dizertačná práca je prvým podrobnejším zhrnutím vývoja urbanistickej tvorby pre Ko-šice. Venuje sa histórii tvorby urbanistických koncepcií Košíc v 20. storočí. Prezentované plá-ny boli pozbierané z rôznych archívov a múzeí na Slovensku a v Česku, ako aj zo súkromných zbierok v Košiciach. Použili sa aj dobové časopisecké a knižné publikácie. Materiál, ktorý je roztrúsený na rôznych miestach a časť ktorého je nezvestná a časť doteraz nebola vôbec zná-ma, spája do súvislého príbehu vývoja urbanizmu v Košiciach. Predstavuje v prvom rade jed-notlivé plány, zaoberajúce sa celým mestom. V druhom rade predstavuje plány zaoberajúce sa menšími územiami. Sú to podrobné plány rôznych úrovní, alebo len štúdie či návrhy súťažné. Kým v kategórii celomestských koncepcií sú preskúmané všetky plány 20. storočia, z podrob-ných, čiastkových sme vybrali len tie, ktoré považujeme za najcharakteristickejšie pre dané obdobie, alebo tie, ktoré sú zaujímavé z iného pohľadu, prípadne boli doteraz neznáme. Tiež skúma ďalší regulačný nástroj, ktorým bol stavebný štatút mesta a legislatívne pomery jednot-livých období. Práca sa zaoberá aj predchádzajúcimi obdobiami, najmä 19. storočím. V 20-tom storočí prvým pokusom o vytvorenie plánu bola súťaž v r. 1917. Viedla k spracovaniu regulačného plánu Košíc, ktorého autormi boli budapeštianski architekti László Warga a Jenő Lechner. Plán počítal s veľkým nárastom obyvateľstva, rozvojom priemyslu. Jeho výtvarnú stránku ovplyvnilo najmä učenie Camilla Sitte. Plán však ostal nedotiahnutý kvôli zmene štátopráv-neho usporiadania. Tento predbežný plán sa v čase 1. ČSR dodržiaval len čiastočne. Ďalším pokusom bol regulačný plán pražského architekta Josefa Chochola. Plán aplikoval moderný prístup plánovania, sústreďujúci sa na vytvorenie logických funkčných väzieb a na komplexné fungovanie mesta so zohľadnením moderných foriem výstavby a dopravy. Plán ostal opäť nedotiahnutý kvôli prvej viedenskej arbitráži. Obdobie 2. sv. vojny neprinieslo žiadnu koncep-ciu, po nej v tradícii funkcionalizmu vytvoril nový návrh Bohuslav Fuchs. Jeho prácu nastu-pujúci komunistický režim neprijal. Namiesto nej v duchu socialistického realizmu na začiat-ku 50-tych rokov vytvorili nový plán architekti František Kočí a Jiří Hrůza. Po stalinskom období sa vracia naspäť duch modernizmu a v pláne 60-tych rokov od architektov Milana Hladkého, Jána Kurču a Ivana Bányaiho sa vracajú aj nosné myšlienky plánu Fuchsovho. Funkčné aj formálne charakteristiky určujú tézy aténskej charty a spriemyselnené stavebníc-tvo. Obdobie normalizačné, od začiatku 70-tych rokov sprevádzal územný plán „Veľkých Ko-šíc“ architektky Vlasty Michalcovej. Dodnes platný plán charakterizuje myšlienková stagnácia a po zistení nemožnosti realizácie základnej myšlienky Michalcovej plánu dodnes trvajúca improvizácia.
Kľúčové slová:Košice, urbanistické plánovanie, urbanistické koncepcie, 20. storočie, rozvoj mesta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene