28. 9. 2020  11:28 Václav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Identifikační číslo: 61604
Univerzitní e-mail: qpasztor [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta architektúry a dizajnu (STU)

     
Výuka
     
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Vplyv architektonického diela Ľudovíta Oelschlägera na vývoj medzivojnovej architektúry v Košiciach
Autor:
doc. Ing. arch. Adriana Priatková, PhD.
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Vedoucí práce:
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:PhDr. Klára Kubičková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv architektonického diela Ľudovíta Oelschlägera na vývoj medzivojnovej architektúry v Košiciach
Abstrakt:
Ľudovít (Ludwig, Lajos) Oelschläger (Őry) bol mimoriadne plodným architektom so svojským rukopisom, jednou z najzaujímavejších a realizáciami najpočetnejšie zastúpených osobností košickej architektonickej scény medzivojnového obdobia. Kultúrna a politická orientácia košickej -- pôvodom nemeckej podnikateľskej rodiny bola silne maďarská, čo sa odrazilo aj na výbere jeho vysokoškolského štúdia. Maďarská kráľovská technická univerzita v Budapešti bola prvou školou v Uhorsku s vyučovaním architektúry na univerzitnej úrovni, s povesťou serióznej, no tradičnej inštitúcie, ktorá vychovávala prakticky orientovaných projektantov Obdobie po skončení školy, študijnej ceste v Nemecku (1922 - 1923) a práci v budapeštianskom ateliéri (1923 - 1924), môžme charakterizovať ako dobu učenia, hľadania sa a postupného vytvárania si vlastného architektonického názoru. Hlboko zažité klasické cítenie, ktoré pravdepodobne získal v domácom meštiackom kultúrnom prostredí, sa utvrdilo tradičným, ešte klasickým vzdelaním. Úctu k minulosti a ku klasike mohol mladý architekt získať aj počas ročného pracovného pôsobenia v budapeštianskom ateliéri architektov Bogdánfy&Gerlóczy. Medzivojnové obdobie na Slovensku charakterizovala stavebná konjuktúra. Stavalo sa veľmi veľa. Nebolo to ináč ani v Košiciach, druhom najväčšom meste na Slovensku. Napriek tomuto trendu a relatívne malému počtu vzdelaných architektov, získavanie objednávok nebolo jednoduché. Štátne objednávky boli v Košiciach realizované najmä českými architektmi priamo z centier. Okruh potenciálnych stavebníkov bol pre Oelschlägera (a aj pre ostatných domácich staviteľov a architektov) obmedzený na podnikateľskú sféru, cirkevné prostredie, mestskú správu a individuálnych stavebníkov. Pri získavaní práce mu zrejme výrazne pomáhali obchodné styky bohatej evanjelickej podnikateľskej a obchodníckej rodiny, ktorá dlhé roky zohrávala významnú úlohu v hospodárskom, cirkevnom a politickom živote Košíc. Preto neprekvapuje, že po svojom návrate do Košíc, ktoré boli svojou kultúrno -- spoločenskou klímou Budapešti veľmi blízke, mal lukratívne zákazky na viaceré verejné stavby v Košiciach, ale aj mimo Košíc. Prvé väčšie práce získal formou súťaží, ktorých sa zúčastnil s architektom Gejzom Boskom. Cestu k novej architektúre si Oelschläger hľadal tak, ako mnohí iní v tomto regióne: prostredníctvom redukcie klasických antických foriem a pravdivého priemetu vnútornej prevádzky do objemu a formy stavby. V krátkom čase dozrel k svojskému štýlu, pozoruhodnému nielen zvláštnymi osobitými nuansami: výber tradičných i nových materiálov, ktoré používal v súzvuku tradície a modernosti, bol pre jeho tvorbu charakteristický. Snahu o maximálnu kvalitu dosahovanú pomocou jednoduchých, ale svojsky originálnych riešení a výtvarného dotiahnutia detailov, môžeme vidieť na takmer všetkých dielach "košického obdobia". " Typický bol pre neho najmä hlboký zmysel pre detail. ... Bol to architekt, ktorý moderne riešenej budove dokázal dať punc stavby naozaj dokončenej. Medzivojnová moderna bola veľmi ekonomická a účelná, ale chýbalo jej to "korenie", ktorým bol vždy, v celých dejinách architektúry -- detail". Oelschläger postupne vlastným spôsobom transformujúc výrazný vplyv európskej moderny, vo svojej tvorbe pretavuje do smelých puristických, neskôr - v polovici tridsiatych rokov už aj funkcionalistických kompozícií. Koncept "organicky" formulovaného funkcionalizmu v ojedinelých, ale opodstatnených prípadoch napokon opúšťa, prekvapujúc kvalitným dielom s elegantnou funkcionalistickou estetikou.
Klíčová slova:
Košice, medzivojnová architektúra, architekt Oelschläger

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně