28. 5. 2020  10:42 Viliam
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Ivan, PhD.
Identifikačné číslo: 61664
Univerzitný e-mail: qivan [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

     Absolvent
     
     
Záverečná práca     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Oponent 2:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov
Abstrakt:
Dizertačná práca pokračuje v započatom výskume v oblasti kvality akvatického habitatu tokov, ktorý začal v roku 1995 na Katedre vodného hospodárstva krajiny. Medzi základné ciele patrilo analyzovanie kvality vodných biotopov horských a podhorských potokov pomocou The Instream Flow Incremental Methodology (IFIM) (rozhodovacej prírastkovej metódy). Vyhodnotenie kvality stanovíšť v rámci tejto metodiky je postavené na základe bioindikácie v podobe vhodnostných kriviek. V našom prípade bol ako bioindikátor zvolený pstruh potočný (Salmo trutta m. fario). Od roku 1995 do súčasnosti bolo podrobne vyhodnotených 59 úsekov na 43 horských potokoch na Slovensku. Merania boli realizované v letnom období pri minimálnych prietokoch. V tomto období sú podmienky pre pstruha nepriaznivé a celková kvalita tokov je určovaná úkrytovými priestormi a ich rozmiestnením. Zvyšná časť tokov bola posúdená iba z pohľadu podmienok pre migráciu rýb. Zo štatistickej analýzy jednotlivých charakteristík mikrohabitatov vyplynuli korelačné vzťahy, ktoré boli využité na zjednodušenie metodiky vyhodnotenia kvality akvatického habitatu tokov. Z porovnania výsledkov s metodikou IFIM vyplýva, že navrhovaná metodika poskytuje vhodné výsledky na hodnotenie kvality vodných tokov. Výsledky práce prispeli k zjednodušeniu hodnotenia kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov najmä v obdobiach s minimálnymi prietokmi. Získaný vzťah medzi sledovanými premennými je jednoducho aplikovateľný v praxi. Využitie tohto vzťahu je pri návrhu revitalizačných opatrení na tokoch, prípadne pri hodnotení súčasného stavu vodných tokov.
Kľúčové slová:
kvalita akvatického habitatu, IFIM, SEFA, plocha váženej využiteľnosti (AWS), pstruh potočný

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene