26. 1. 2020  4:04 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Identifikační číslo: 62049
Univerzitní e-mail: qboca [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)
Externí spolupracovník - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (STU)

Kontakty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Príprava a analýza hlboko podchladených priemyselne zaujímavých fluoridových tavenín
Autor: Ing. Michal Šimurda, PhD.
Pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Oponent 1:prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Príprava a analýza hlboko podchladených priemyselne zaujímavých fluoridových tavenín
Abstrakt:Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá procesom rýchleho chladenia Rapid Solidification Processing (RSP) vybraných fluoridových tavenín. Táto technika sa javí ako jedna z najvhodnejších pre poznanie vzťahu medzi štruktúrou, jeho vnútorným usporiadaním (iónové zloženie, forma elektro – aktívnych častíc, produkty termickej disociácie, koordinácia atď.) a fyzikálno – chemickými vlastnosťami roztavených solí (fázové rovnováhy, hustota, viskozita, povrchové vlastnosti atď.). Technika rýchleho chladenia RSP a jej metóda Melt spinning (s rýchlosťou chladenia 105 – 107 K / s) sa použila na prípravu hlboko podchladeného systému (LiF – CaF2)eut + LaF3 (5; 10; 20; 30 mol. %). Rýchlo ochladené vzorky sa analyzovali skenovacou elektrónovou mikroskopiou (SEM), energo – disperznou mikroanalýzou (EDX), práškovou difrakčnou analýzou (RTG). Fázová analýza spontánne ochladených vzoriek ukázala prítomnosť východiskových zložiek (LiF, CaF2, LaF3). Iba vo vzorkách s x = 0,2 a 0,3 LaF3 bolo možné zistiť mierne množstvo prímesi LaOF. Naopak, difrakčné záznamy hlboko podchladených vzoriek vykazovali nízku relatívnu intenzitu, vysoké pozadie a rozšírené difrakčné línie. Nová fáza prítomná vo všetkých koncentráciách LaF3 v systéme bola identifikovaná ako (Ca0,65La0,35)F2,35. Výsledky ukázali významné rozdiely v charaktere vzoriek a naznačili, že metóda rýchleho chladenia môže pomôcť pri tvorbe sklovitých alebo metastabilných fáz v tavenine. V dizertačnej práci je študované fyzikálno – chemické správanie roztaveného systému (LiF – CaF2)eut + LaF3. Pre analýzu fyzikálno – chemického správania boli vybrané fázové rovnováhy, hustota a objemové vlastnosti, elektrická vodivosť a povrchové napätie. Použité boli dobre známe metódy na stanovenie týchto vlastností roztavených solí: termická analýza, Archimedovská metóda hydrostatického váženia, metóda fázového posunu a metóda maximálneho tlaku bublinky. Významná zmena vo všetkých skúmaných vlastnostiach bola zistená v oblasti x3 = 0,04 – 0,06. Z hľadiska fázových rovnováh je táto oblasť veľmi blízka možnému eutektickému bodu; pri objemových vlastnostiach sa počiatočná kontrakcia objemu (po zvýšení mol. %) začína obracať; výrazná zmena elektrickej vodivosti odráža zmeny v iónovej kompozícii; a povrchové napätie tiež vykazuje odlišné správanie pod a nad touto koncentračnou oblasťou.
Klíčová slova:hustota, objemové vlastnosti, molárny objem, elektrická vodivosť, povrchové napätie, rýchle chladenie, hlboko podchladená tavenina, roztavené soli, fázová rovnováha, parciálny molárny objem

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně