26. 1. 2020  0:46 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Identifikační číslo: 62049
Univerzitní e-mail: qboca [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)
Externí spolupracovník - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (STU)

Kontakty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Štúdium potenciálu fluoridových tavenín pre vysokoteplotné aplikácie
Autor: Ing. Peter Barborík, PhD.
Pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Oponent 1:prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Oponent 2:Ing. Róbert Klement, PhD.
Oponent 3:Ing. Pavol Vadász, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium potenciálu fluoridových tavenín pre vysokoteplotné aplikácie
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá štúdiom fyzikálno-chemických vlastností, ako sú fázový diagram (metódou termickej analýzy), hustota (Archimedova metóda hydrostatického váženia), viskozita (metóda torzného kyvadla), povrchové napätie (metóda maximálneho tlaku bublinky), fluoridovej sústavy LiF-NaF-KF(eut.) -- Na7Zr6F31, uvažovanej ako chladiace alebo teplo-transportné médium vo vysoko-teplotných nukleárnych reaktoroch. Získané údaje ukázali výraznú odchýlku od ideálneho/aditívneho správania sa hlavne v oblasti x(Na7Zr6F31) <0; 0,2>, pričom získané dáta navzájom veľmi dobre korešpondujú. V tejto oblasti bol pozorovaný prudký nárast teploty primárnej kryštalizácie, sledovaný objemovou kontrakciou, kladnou odchýlkou od aditívneho správania sa viskozity a zápornou odchýlkou od ideálneho správania sa povrchového napätia. Tieto výrazné zmeny naznačujú na komplikované interakcie jednotlivých komponentov v tavenine. Na účely uvedených analýz bolo potrebné navrhnúť pracovný postup prípravy čistej látky Na7Zr6F31, tento postup otestovať a zoptimalizovať. Ďalšou významnou časťou predkladanej práce bolo štúdium interakcie vybraných špeciálnych konštrukčných zirkóniových zliatin (Zry-2, E-110, čisté Zr) v roztavenej sústave LiF-NaF-KF(eut.) -- K2ZrF6 s 0, 5, 10, 15 a 100 mol% K2ZrF6 z pohľadu priebehu korózie. Bolo zistené, že miera korózie čistého Zr s prídavkom 5 mol% K2ZrF6 do eutektickej zmesi LiF-NaF-KF prudko klesne a následne s ďalším prídavkom K2ZrF6 mierne rastie. V prípade špeciálnych zliatin Zry-2 a E-110 je situácia podobná, pričom korózna odolnosť zliatin do 10 mol% K2ZrF6 je vyššia, ale s ďalším prídavkom K2ZrF6 sa tento rozdiel stiera. Preto možno konštatovať, že v aplikáciách, kde by mala byť použitá tavenina s obsahom viac ako 10 mol% K2ZrF6, je možné použiť ekonomicky výhodnejšie čisté zirkónium namiesto finančne náročnejších zliatin Zry-2 a E-110. Na druhej strane, tieto zliatiny vykazujú najväčšiu koróznu odolnosť pri obsahu 5 mol% K2ZrF6. Topológia korózie sa podobá nerovnomernej bodovej korózii vo všetkých koróznych prostrediach, okrem korózie v eutektickej zmesi LiF-NaF-KF, ktorú možno charakterizovať ako nerovnomernú jamkovú koróziu. Získané dáta sú svojou komplexnosťou cez celý koncentračný rozsah študovanej sústavy unikátne a významne prispievajú do databázy základných údajov.
Klíčová slova:fyzikálno-chemické vlastnosti, korózia, K2ZrF6, Zr zliatiny, Na7Zr6F31

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně