18. 11. 2019  22:00 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
Identifikačné číslo: 623
Univerzitný e-mail: margita.vajsablova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Aspekty tvorby kartografického zobrazenia pre územie Slovenska
Autor: doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Oponent 1:doc. Miloslav Švec, PhD.
Oponent 2:prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Cajthaml Jiří, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aspekty tvorby kartografického zobrazenia pre územie Slovenska
Abstrakt:Voľba kartografického zobrazenia je aktuálna s ohľadom na spresňovanie určenia polohy bodov používaním nových technológií GNSS v štátnych geodetických súradnicových systémoch. Základné geometrické faktory pri výbere typu zobrazenia sú tvar, poloha a veľkosť zobrazovaného územia, ktoré sú v práci kvantifikované indexom kompaktnosti, polohou ťažiska a plošným obsahom (výmerou). Tvar územia Slovenska po rozdelení bývalého Československa nie je v súlade s používaným Křovákovým konformným kužeľovým zobrazením vo všeobecnej polohe, čo vedie k potrebe tvorby nového kartografického zobrazenia Slovenska. V predkladanej práci je teória a metodika zameraná na tri rôzne prístupy k tvorbe kartografického zobrazenia územia pozdĺžneho tvaru v smere zemepisnej, príp. kartografickej rovnobežky. Prvým prístupom je postup výpočtu parametrov v danej triede jednoduchého kužeľového zobrazenia s požiadavkou na skreslenia vybraných rovnobežiek. Najväčší dôraz v súčasnej kartografii je venovaný konformným zobrazenia. Druhým prístupom je výpočet parametrov konformného kužeľového zobrazenia z požiadavky na minimálnu strednú hodnotu dĺžkového skreslenia na území. Treťou alternatívou je tvorba variačného zobrazenia s požiadavkou na minimalizáciu skreslení podľa variačných kritérií, a to bez udania triedy zobrazenia. Prístupy sú aplikované v tvorbe kartografických zobrazení územia Slovenska v normálnej a všeobecnej polohe s referenčným elipsoidom Globálneho referenčného systému 1980. Prvá časť obsahuje charakteristiku spoľahlivosti vyjadrenia obrazu referenčnej plochy v kartografickom zobrazení s využitím teórie matematickej kartografie a diferenciálnej geometrie, a tiež kvantitatívne charakteristiky vstupujúcich do voľby typu zobrazenia s prínosom v odvodení indexu kompaktnosti územia ležiaceho na referenčnej ploche. Prínosy práce v teórii a metodológii je v oblasti jednoduchých kužeľových zobrazení (ekvidištančné, ekvivalentné, konformné), a to v odvodení metodiky výpočtu parametrov na zobrazenie referenčného elipsoidu podľa zvolených kritérií na skreslenie prvkov zobrazovaného územia. K prínosom patrí tiež inovovaný postupu výpočtu parametrov pre konformné kužeľové zobrazenie elipsoidu s požiadavkou na minimálnu strednú hodnotu dĺžkového skreslenia na danom území, čím sa minimalizuje skreslenie na zobrazovanej ploche. K teoretickým prínosom tiež patrí formulácia spätných transformácií pre ekvidištančné, ekvivalentné kužeľové zobrazenia a pre konformné zobrazenie s minimálnou strednou hodnotou dĺžkového skreslenia. Podrobné spracovanie teórie a metodiky je aplikované v tvorbe alternatívnych návrhov kužeľových a variačných kartografických zobrazení územia Slovenska v normálnej a všeobecnej polohe. Kartografický pól pre všeobecnú polohu zobrazení je definovaný v práci pre územie Slovenska republiky z polohy troch bodov južnej hranice, ktorými je určená kartografická rovnobežka. Analýza skreslení v navrhnutých kartografických zobrazeniach je vykonaná z viacerých hľadísk. Hodnotenie a porovnanie týchto návrhov ukázalo, že z pohľadu efektívnosti počtu krokov transformácie a dosiahnutých maximálnych skreslení je pre Slovensko najvýhodnejšie Lambertove zobrazenie Slovenska v normálnej polohe s maximálnym dĺžkovým skreslením +-6,7 cm/km. Najlepšie hodnoty +-5,4 cm/km extrémnych dĺžkových skreslení dosahuje konformné kužeľové zobrazenie vo všeobecnej polohe s kartografickým pólom navrhnutom v tejto práci. Konformné kužeľové zobrazenia s minimálnou strednou hodnotou dĺžkového skreslenia a variačné zobrazenia optimalizujú dĺžkové skreslenie na ploche územia, avšak majú väčšie extrémne hodnoty týchto skreslení.
Kľúčové slová:kužeľové zobrazenie, variačné zobrazenie, index kompaktnosti

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene