Dec 12, 2019   11:27 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Identification number: 6343
University e-mail: miroslav_panik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Economics and Building Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Analysis of residential real estate prices in Slovak Republic
Written by (author): Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza cien nehnuteľností v Slovenskej republike so zameraním na bytový sektor
Summary:Cieľom dizertačnej práce je analýza cien nehnuteľností určených na bývanie pomocou kvantitatívnych metód, konštrukcia ekonomického modelu popisujúceho vzťah medzi cenami nehnuteľností a makroekonomickými a spoločenskými faktormi a prognóza vývoja cien nehnuteľností určených na bývanie do budúcna. Práca sa tiež zaoberá vzájomným vplyvom cien nehnuteľností medzi regiónmi SR. Ciele práce boli dosiahnuté použitím matematicko-štatistických metód. Pomocou korelačnej analýzy a ADF testu boli vybraté faktory, ktoré významne vplývajú na vývoj cien obytných nehnuteľností. Použitím regresnej analýzy bol zostavený regresný model, ktorý vysvetľuje tvorbu cien bývania na základe troch kľúčových determinantov: HDP, obyvateľstvo vo veku od 25-44 rokov, úrokové sadzby úverov poskytnutých domácnostiam na bývanie. Nepriame vplyvy faktorov boli skúmané pomocou úsekovej analýzy. Využitím nástrojov priestorovej štatistiky boli analyzované vzájomné vplyvy cien bývania medzi okresmi SR. Pomocou Moranovho koeficientu bola zistená významná priestorová korelácia medzi okresmi v okolí Bratislavy, Lučenca a Stropkova. Prognóza vývoja cien obytných nehnuteľností bola realizovaná pomocou VAR modelov, ARIMA modelov a modelov neurónových sietí. Komparáciou prognostických metód sme dospeli k záveru, že efektívnym nástrojom predikcie priemerných cien nehnuteľností určených na bývanie v SR sú neurónové siete.
Key words:ceny nehnuteľností, ekonomický model, prognóza, VAR model, ARIMA model, neurónové siete

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited