26. 9. 2020  11:30 Edita
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Identifikačné číslo: 6343
Univerzitný e-mail: miroslav_panik [at] stuba.sk
 

     
Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca     
Publikácie          Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Analýza cien nehnuteľností v Slovenskej republike so zameraním na bytový sektor
Autor: Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
Oponent 2:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Analýza cien nehnuteľností v Slovenskej republike so zameraním na bytový sektor
Abstrakt:
Cieľom dizertačnej práce je analýza cien nehnuteľností určených na bývanie pomocou kvantitatívnych metód, konštrukcia ekonomického modelu popisujúceho vzťah medzi cenami nehnuteľností a makroekonomickými a spoločenskými faktormi a prognóza vývoja cien nehnuteľností určených na bývanie do budúcna. Práca sa tiež zaoberá vzájomným vplyvom cien nehnuteľností medzi regiónmi SR. Ciele práce boli dosiahnuté použitím matematicko-štatistických metód. Pomocou korelačnej analýzy a ADF testu boli vybraté faktory, ktoré významne vplývajú na vývoj cien obytných nehnuteľností. Použitím regresnej analýzy bol zostavený regresný model, ktorý vysvetľuje tvorbu cien bývania na základe troch kľúčových determinantov: HDP, obyvateľstvo vo veku od 25-44 rokov, úrokové sadzby úverov poskytnutých domácnostiam na bývanie. Nepriame vplyvy faktorov boli skúmané pomocou úsekovej analýzy. Využitím nástrojov priestorovej štatistiky boli analyzované vzájomné vplyvy cien bývania medzi okresmi SR. Pomocou Moranovho koeficientu bola zistená významná priestorová korelácia medzi okresmi v okolí Bratislavy, Lučenca a Stropkova. Prognóza vývoja cien obytných nehnuteľností bola realizovaná pomocou VAR modelov, ARIMA modelov a modelov neurónových sietí. Komparáciou prognostických metód sme dospeli k záveru, že efektívnym nástrojom predikcie priemerných cien nehnuteľností určených na bývanie v SR sú neurónové siete.
Kľúčové slová:ceny nehnuteľností, ekonomický model, prognóza, VAR model, ARIMA model, neurónové siete

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene