Jul 14, 2020   9:13 a.m. Kamil
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Identification number: 635
University e-mail: andrej.skrinar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

     Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Revitalisation Vah in section Puchov - Nosice
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Opponent:
Ing. Andrej Stančík, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Revitalizácia Váhu v úseku Púchov - Nosice.
Summary:
Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť revitalizáciu Váhu vo výustnej trati vodného diela Púchov -- Nosice. V práci bol posúdený súčasný stav záujmového úseku a to z pohľadu protipovodňovej ochrany a z pohľadu členitosti koryta. Z posúdenia vyplýva. Že protipovodňová ochrana je zabezpečená aj s výraznou rezervou. Členitosť koryta nie je optimálna a hlavne v období nízkych prietokov existujúce stupne nie sú prechodné rybou populáciou. Preto boli navrhnuté rybie prechody v oblasti stupňov v 204,341 km, 204,630 km a 206,53 km. Navrhnuté rybie priechody zabezpečia priechodnosť stupňami a členitosť koryta sa zvýši koncentráciou prietoku výhonovými stavbami a rybími úkrytmi. Realizáciou navrhnutých revitalizačných opatrení sa zlepší kvalita akvatického habitatu pre celé spektrum ichtyofauny záujmovej oblasti toku Váh.
Key words:ichtyofauna , revitalizávia toku, akvatický habitát, kapacita koryta toku, stabilita koryta toku

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited