Mar 31, 2020   10:42 p.m. Benjamín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petra Benžová
Identification number: 64582
University e-mail: qbenzova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development and testing of two-step reaction system for recycling of waste plastics
Written by (author): Ing. Petra Benžová
Department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Opponent:Ing. Peter Lovás, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj a testovanie dvojstupňového reakčného systému na recykláciu odpadových plastov
Summary:Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť a otestovať nový dvojstupňový reakčný systém na sledovanie surovinovej recyklácie odpadných polyalkénov v laboratórnych podmienkach, vzhľadom na stále rastúce množstvo odpadových plastov, ktoré sú celosvetovým problémom. Zostavený reakčný systém kombinuje termické štiepenie makromolekúl a následnú katalytickú konverziu vzniknutých uhľovodíkov z prvého stupňa, čím dochádza k ich ďalšiemu štiepeniu a izomerizácii. Druhým cieľom práce bolo optimalizovať reakčné podmienky, hlavne teplotu v katalytickom stupni. Ako surovinu sme používali čistý polypropylén, ktorý ma konštantné zloženie. Testovali sme prírodný zeolit klinoptilolit z náleziska Nižný Hrabovec v neupravenej a upravenej forme po opracovaní roztokom HCl. Aktivita katalyzátorov sa sledovala pri teplotách 350 °C, 400 °C, 450 °C a 500 °C. Výsledky ukázali, že klinoptilolit má pozitívny vplyv na štiepenie polypropylénu a zvyšuje výťažky uhľovodíkov nižšej molekulovej hmotnosti v oblasti benzínovej frakcie až na 54 % v porovnaní s čisto termickým rozkladom, kedy výťažok benzínovej frakcie predstavoval 35 %. Klinoptilolit v upravenej forme má vyššiu izomerizačnú aktivitu ako neupravený a s jeho použitím dochádza k zvýšeniu podielu plynnej frakcie až na 55 % v porovnaní s 20 % pri termickom rozklade.
Key words:pyrolýza, polypropylén, klinoptilolit, prírodné zeolity, odpadové plasty, surovinová recyklácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited