Nov 18, 2019   10:40 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mária Štiblariková
Identification number: 65173
University e-mail: maria.stiblarikova [at] stuba.sk
 
1402V00  Organic Chemistry D-ORGCH
FCFT D-ORGCH den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Diastereoselectivity of domino reaction: Pd-catalyzed cyclization - cross-coupling and selective epoxidation in the synthesis of varioxirane
Written by (author): Ing. Mária Štiblariková
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Angelika Lásiková, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Fischer, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Diastereoselektivita domino reakcie: Pd-katalyzovaná cyklizácia - cross-coupling a selektívna epoxidácia v syntéze varioxiránu
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá syntézou enantiomérne čistých polyhydroxylovaných alkénov, ich štúdiom v PdII katalyzovaných cyklizáciách a selektívnou epoxidáciou v syntéze prírodnej látky - varioxirán 31. Navrhnutou syntetickou stratégiou (Schéma 12) boli pripravené substráty 47a, 47b, 50a, 50b, 52a a 52b, ktoré boli podrobené PdII katalyzovanej cyklizácii v bázických podmienkach. Sledoval sa vplyv absolútnej konfigurácie a štruktúrnych rozdielov substrátov 47a, 47b, 50a, 50b, 52a a 52b na priebeh a diastereoselektivitu PdII katalyzovaných cyklizácií. Pri substrátoch 47a, 47b, 50a a 50b nepreukázala voľná, resp. benzylom ochránena hydroxylová skupina na β-uhlíku vplyv na diastereoselektivitu ani výťažok cyklizácie. Pri substrátoch 47b, 50b nebola pozorovaná žiadna diastereoselektivita a v prípade substrátov 47a a 50a bola sledovaná mierna 2,3-cis-diastereoselektivita 3:1 resp. 2,25:1. Pri PdII katalyzovanej cyklizácii substrátov 54a a 54b so substituentom v polohe C-1 sa sledovala vysoká 2,5-trans-diastereoselektivita >19:1. Bola vypracovaná literárna rešerš pre asymetrickú Shi epoxidáciu. Shi epoxidácia bola preskúmaná na medziproduktoch v syntéze varioxiránu 60, 61. Substráty 60, 61 boli epoxidované dimetyldioxiránom s diastereoselektivitou 9:1, pričom sa študoval vplyv elektrónových vlastností, absolútnej konfigurácie a objemnosti ochranných funkčných skupín na epoxidovateľnosť a selektivitu epoxidácie násobných väzieb v substrátoch 60, 61, 66, 68, 70.
Key words:Pd katalyzované cyklizácie, tetrahydrofurány, diastereoselektivita, epoxidácia, varioxirán, polyhydroxylované alkenoly

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited