Oct 14, 2019   12:46 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
Identification number: 65313
University e-mail: zuzana.vanovcanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Biodegradable polymeric materials from renewable resources
Written by (author): Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
Department: Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Opponent 2:Ing. Gabriela Podstránska, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biodegradovateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov surovín
Summary:Dizertačná práca je zameraná na štúdium biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB/TPS, pričom sa sledoval vplyv zloženia zmesí na morfológiu a výsledné spracovateľské a fyzikálno-mechanické vlastnosti. Ako zmäkčovadlo sa použil acetyltributyl citrát. Zistilo sa, že v prípade fólií a monofilov sa fyzikálno- mechanické vlastnosti výrazne odlišujú, čo je spôsobené rozdielnou technológiou spracovania. Na základe meraní fyzikálno- mechanických vlastností sa zistilo, že zvýšené dávkovanie zmäkčovadla rozdielne vplýva na niektoré vlastnosti fólií a vlákien. Prídavok PHB zabezpečil aj u zmesí s vysokým obsahom škrobu akceptovateľné hodnoty pevnosti v ťahu pri pretrhnutí a pomerného predĺženia pri pretrhnutí. Taktiež prídavkom PHB sa dosiahla kompaktnejšia štruktúra u zmesí s vyšším obsahom škrobu. Bol vytypovaný vhodný modifikátor zmesí, ktorý zabezpečil dostatočnú ochranu PHB pred jeho degradáciou vplyvom zmäkčovadla prítomného v TPS počas prípravy a spracovania zmesí. Na základe výsledkov získaných v rámci dizertačnej práce je možné definovať zloženie zmesí pozostávajúcich z kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu, termoplastického škrobu, zmäkčovadla a modifikátora tak, že sa získajú materiály so zlepšenými mechanickými vlastnosťami.
Key words:biodegradovateľné polyméry, kyselina polymliečna, termoplastický škrob, polyhydroxybutyrát, polymérne zmesi

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited