Jan 23, 2020   0:19 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Melníková
Identification number: 65856
University e-mail: eva.melnikova [at] stuba.sk
 
2802V03  Inorganic Technologies and Materials D-ATEM
FCFT D-ATEM den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electrochemical determination of basic biochemical properties of enzymes
Written by (author): Ing. Eva Melníková
Department: Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Opponent:doc. Ing. Tomáš Navrátil, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie základných biochemických vlastností enzýmov pomocou elektrochemických metód
Summary: Predložená bakalárska práca je zameraná na problematiku stanovenia základných biochemických vlastností enzýmov pomocou elektrochemických metód. Látkou na skúmanie bol enzým enteropeptidáza exprimovaný z mikroorganizmu Pichia pastoris. Enzýmy sú katalyzátory živých organizmov efektívnejšie než bežné katalyzátory. Dôležitým parametrom skúmania enzýmov je kinetika reakcií, ktoré katalyzujú. Ako metóda na charakterizáciu príslušného enzýmu sa použila elektrochemická impedančná spektroskopia, ktorá dáva nový pohľad na skúmanie kinetiky enzymatických reakcií. Merali sme závislosť imaginárnej zložky impedancie od reálnej. Z množstva informácií, ktoré možno získať z impedančných meraní bol ako kľúčový parameter vybraný odpor elektrolytu, konkrétne jeho prevrátená hodnota - vodivosť. Z grafických znázornení závislosti vodivosti od času sa určili počiatočné rýchlosti enzymatickej reakcie. Počiatočnú rýchlosť enzymatických reakcií sme využili na zobrazenie štyroch typov grafických znázornení. Na základe toho sme určili základné biochemické parametre enteropeptidázy. Stanovila sa Michaelisová konštanta, turnover number a maximálna rýchlosť. Biochemické parametre sme porovnali s literatúrou. Porovnávané hodnoty boli namerané fluorescenčnou spektroskopiou, UV-Vis spektroskopiou a elektrochemickou impedančnou spektroskopiou s ortuťovou pracovnou elektródou.
Key words:Michaelisova konštanta, turnover number, elektrochemická impedančná spektroskopia, enzým, elektrochémia, enteropeptidáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited