Jan 29, 2020   2:30 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Melníková
Identification number: 65856
University e-mail: eva.melnikova [at] stuba.sk
 
2802V03  Inorganic Technologies and Materials D-ATEM
FCFT D-ATEM den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Characterization of bovine histones H1 and H3 at mercury electrode
Written by (author): Ing. Eva Melníková
Department: Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Opponent:Mgr. Stanislav Hasoň, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium správania sa hovädzích histónov H1 a H3 na ortuťovej elektróde
Summary:V tejto diplomovej práci sme sa zaoberali štúdiom správania hovädzích histónov H1 a H3 na ortuťovej elektróde pomocou chronopotenciometrie konštantným prúdom a elektrochemickej impedančnými spektroskopie. Históny sú zaujímavým substrátom v elektrochémii, pretože ako proteíny katalyzujú vylučovanie vodíka na ortuťových elektródach a poskytujú tzv. pík H. Sledovali sme zmeny výšky, plochy a potenciálov píku H histónov H1 a H3 v závislosti od rôznych akumulačných potenciálov a doby akumulácie. Histón H1 vykazoval vyššiu stabilitu počas meraní a jeho pík H sa objavoval pri zápornejších potenciáloch oproti H3. Naproti tomu histón H3, ktorý obsahuje vo svojej molekule cysteín, poskytoval pík pri pozitívnejších potenciáloch. Vyššia afinita histónu H3 k zvolenej pracovnej elektróde môže súvisieť s tvorbou väzby Hg–S. Metódou elektrochemickej impedančnej spektroskopie sme zistili, aké elektrochemické deje majú v rôznych štádiách vývoja reakcie dominantný vplyv. Navrhli sme náhradné obvody, ktoré najviac zodpovedali správaniu histónov a hľadali závislosti medzi zmenami jednotlivých členov náhradných obvodov a zmenou experimentálnych podmienok. Impedančné spektrá histónov boli špecifické výskytom tzv. indukčnej slučky, ktorá bola výraznejšia pri históne H3 a pravdepodobne zodpovedá adsorpčno – desorpčným javom. Pri spektrách histónu H1 bola významná difúzna zložka. Analýzou výsledkov oboch metodík sme došli k jednoznačnému záveru, že históny H1 a H3 vykazujú rozdielne správanie sa na ortuťovej elektróde v závislosti na experimentálnych podmienkach.
Key words:histón, chronopotenciometria konštantným prúdom, elektrochemická impedančná spektroskopia, elektrochémia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited