Jun 4, 2020   4:46 a.m. Lenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kollár, PhD.
Identification number: 67743
University e-mail: michal.kollar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)

Contacts          Lesson
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Modeling and analysis of plate tectonics
Written by (author): Bc. Martin Štefanec
Department:
Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)
Thesis supervisor:
Ing. Michal Kollár, PhD.
Opponent:Ing. Marek Macák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Modelovanie a analýza platňovej tektoniky
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou trojdimenzionálneho modelu zemskej kôry a pohybov litosferických dosiek v softvéri ANSYS. Teoretická časť sa zaoberá priblížením teórie platňovej tektoniky, príčinou pohybu litosferických platní a druhov tektonických zlomov. Ďalej vysvetľuje základy teórie pružnosti a metódy konečných prvkov. Praktická časť je tvorená globálnym experimentom, v ktorom sa vytvára model Zeme tvorený icosahedronovou sieťou, ktorý aproximuje geoid z modelu WGS84. Model reprezentuje zemskú kôru tvorenú 4 vrstvami materiálov rôznych vlastností (3 vrstvy sedimentov s ľadom, horná kôra, stredná kôra a spodná kôra), ktoré boli získané z modelu zemskej kôry CRUST 1.0. Na hornej vrstve, ktorá reprezentuje zemskú topografiu a batymetriu a spodnej vrstve predstavujúcej Moho plochu boli uplatnené okrajové podmienky z modelu ITRF2014. V práci je popísaný postup vytvárania geometrie modelu so všetkými potrebnými krokmi a transformáciami a ako výsledok práce sú zobrazené jednotlivé zložky napätí a posunov na povrchu Zeme vizualizované v softvéri Surfer 15
Key words:
platňová tektonika, litosferické dosky, teória pružnosti, metóda konečných prvkov, ANSYS, icosahedronová sieť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited