Sep 22, 2020   8:18 p.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Ladislav Michalka
Identification number: 68055
 
3507V02  Urban Design D-URB
FAD D-URB den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate
     
Final thesis
          Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Mixed Use Building - Podunajská - Malodunajská - Vrakuňa
Written by (author): Ing. arch. Ladislav Michalka
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FAD)
Thesis supervisor:
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Opponent:Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčný bytový dom Podunajská - Malodunajská - Vrakuňa
Summary:
Bakalárska práca pozostáva z časti textovej, ktorú tvorí sprievodná správa pre územné konanie a technická správa pre stavebné povolenie, a z časti grafickej, kam patria výkresy štúdie pre územné konanie, výkresy projektu stavby a prehlbujúce výkresy stavby a detailov. Súčasťou bakalárskej práce sú i prílohy, výkresy projektu stavby v mierkach, výkazy stavebných produktov, model, prezentačný poster, stavebno-fyzikálne tabuľky zohľadňujúce navrhovanú stavbu, elaborát ateliérového seminára a CD. Cieľom bakalárskej témy je navrhnúť polyfunkčný bytový objekt do existujúceho prostredia na Malodunajskej ulici, v Bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Objekt má ponúkať svojim majiteľom kvalitné prostredie pre bývanie a obohatiť samotnú oblasť o obchodné prevádzky. Samotný návrh je ďalej vypracovaný ako dokumentácia pre územné konanie a dokumentácia projektu stavby. Dokumentácia je vypracovaná s ohľadom na regulatívy prostredia a STN pre navrhovanie bytových budov a obchodných prevádzok. Architektúra navrhovaného objektu pôsobí, na rozdiel od nesúrodého okolitého architektonicko-urbáneho priestoru, striedmo a decentne. Svojou hranatou hmotou nastoľuje poriadok a jasnosť hmotovej skladby. Tektonika okenných otvorov a balkónov prezrádza obytnú funkciu budovy ale zároveň svojim nepravidelným rozložením vytvára hru fasády, ktorá pôsobí na okoloidúcich príjemným a netradičným dojmom. Dominantné postavenie v území si polyfunkčný bytový dom buduje svojou výškou a polohou pri brehu Malého Dunaja. Samotná vykonzolovaná výšková časť objektu pôsobí ako akcent prostredia a svojím atypickým riešením jednoznačne púta pozornosť. Návrh obsahuje i riešenie širšieho okolia, najmä priestoru medzi polyfunkčným bytovým domom a ramenom Malého Dunaja, z ktorého sa vytvára odpočinkovo-kultúrna zóna. Dôležitou časťou je i riešenie samotných bytov a pridružených miestností domového vybavenia.
Key words:
polyfunkčnosť, bytový dom, byty, akcent

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited