Jan 25, 2020   11:29 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.
Identification number: 68416
University e-mail: ivan.silaci [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Dean's Office (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title: Public Spaces as the Reflection of Society
Written by (author): Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. arch. Jan Jehlík
Opponent 2:Ing. Eva Balážová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Verejný priestor ako obraz spoločnosti
Summary:Práca sa zaoberá problematikou verejného priestoru, ktorý odráža spoločenský vývoj sídla a reflektuje stav spoločnosti a jednotlivcov, ktorí ho užívajú. Cieľom práce ja nadviazať na doterajší výskum v problematike a rozvíja ho novým smerom. Zameriava sa na vzťahy verejného priestoru a spoločnosti, ktoré sú prepojené a navzájom ho ovplyvňujú. Práca prezentuje význam verejného priestoru, popisuje jednotlivé mechanizmy a nástroje pre jeho rozvoj. Do popredia kladie význam kľúčových aktérov, ktorí vo verejnom priestore pôsobia a potenciál verejnosti v prebiehajúcich procesoch. Tieto delí podľa ich charakteru, prístupu k verejnému priestoru a povahy iniciátora prebiehajúcich zmien. Toto poznanie smeruje k poukázaniu na princípy adaptívneho plánovania s využitím integrovaného prístupu. Táto metóda predpokladá vzájomnú a rovnocennú spoluprácu aktérov zapojených do procesu. Na konkrétnom príklade záchrany umeleckého diela „Kamenné kvety“ v Lučenci poukazuje na potenciál takéhoto spôsobu plánovania vo verejnom priestore.
Key words:verejný priestor, spoločnosť, plánovanie, proces, aktivizmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited