Dec 9, 2019   9:04 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Identification number: 68495
University e-mail: tibor.schlosser [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Institute chief official - Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Design of traffic solution of area operation for diplomatic-social district near Incheba in Bratislava
Tuška, Denis -- Schlosser, Tibor
Návrh dopravného riešenia obsluhy územia pre diplomaticko-spoločenskú štvrť pri Inchebe v Bratislave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
2.Does public sector need traffic modeling to build road infrastructure?
Schlosser, Tibor -- Schlosser, Peter -- Schlosser, Michael -- Schlosser, Martin
Potrebuje verejný sektor dopravné modelovanie na budovanie cestnej infraštruktúry?. In Dopravná infraštruktúra v mestách: zborník príspevkov z 10. medzinárodnej konferencie. Žilina, SR, 2. - 3. október 2019 [elektronický zdroj]. 1st ed. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
3.Evaluation of Reliability of Airfield Pavements
Hodáková, Dominika -- Schlosser, Tibor
Hodnotenie spoľahlivosti letiskových vozoviek. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
4.Metodika zberu údajov na hodnotenie služieb verejnej dopravy
Braniš, Marek -- Schlosser, Tibor -- Cápayová, Silvia -- Zuzulová, Andrea -- Hodáková, Dominika
Methodology of collecting data for evaluating public transport services. In WMCAUS 2019. [s. l.]: [s. n.], 2019, p. 257.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Modelling of passenger traffic flows in integrated public transport system
Bálint, Gabriel -- Schlosser, Tibor
Modelovanie dopravného zaťaženia v integrovanom systéme dopravy. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
6.Modelovanie kapacity a deľby prepravnej práce verejnej dopravy pre nové centrum v meste Bratislava
Schlosser, Tibor -- Schlosser, Peter -- Hodáková, Dominika -- Zuzulová, Andrea -- Cápayová, Silvia
Modelling of capacity and public transport modal split for new city centre in Bratislava. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.Modelovanie kapacity a deľby prepravnej práce verejnej dopravy pre nové centrum v meste Bratislava
Schlosser, Tibor -- Schlosser, Peter -- Hodáková, Dominika -- Zuzulová, Andrea -- Cápayová, Silvia
Modelling of capacity and public transport modal split for new city centre in Bratislava. In WMCAUS 2019. [s. l.]: [s. n.], 2019, p. 489.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
8.Návrh konštrukcie vozoviek v tuneloch
Zuzulová, Andrea -- Hodáková, Dominika -- Cápayová, Silvia -- Schlosser, Tibor
Design of pavement structures in tunnels. In SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Energy and Clean Technologies. Sofia: STEF 92 Technology, 2019, p. 947--954. ISBN 978-619-7408-83-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
9.New railway connection between Nitra and Bratislava with the journey time less than 1 hour
Fačkovec, Jakub -- Schlosser, Tibor
Nové železničné prepojenie Nitra - Bratislava s cestovným časom pod 1 hodinu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
10.Predstaničné Square in Bratislava - the identity of overhead and underground space
Bogár, Michal -- Schlosser, Tibor
Predstaničné námestie v Bratislave - identita nadzemného a podzemného priestoru. In RADUŠEVIČOVÁ, Z. Městské inženýrství Karlovarsko 2019 - Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2019, p. 52--61.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
11.Principles for the determination of traffic model for medium-sized cities in Slovakia
Kupka, Matej -- Schlosser, Tibor
Zásady na stanovenie dopravného modelu pre stredne veľké mestá na Slovensku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
12.Proposal for transport solutions of city bridge connection from the Petržalka to Castle cliff
Ocelák, Roman -- Schlosser, Tibor
Návrh dopravného riešenia zapojenia mestského mosta z Hradného brala do Petržalky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
13.Skúsenosť s recykláciou asfaltových vozoviek na Slovensku
Cápayová, Silvia -- Zuzulová, Andrea -- Hodáková, Dominika -- Schlosser, Tibor
Experience with asphalt pavement recycling in Slovakia. In SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Energy and Clean Technologies. Sofia: STEF 92 Technology, 2019, p. 703--710. ISBN 978-619-7408-83-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
14.The design of traffic solution between the north tangetial connection and the tunnel towards Petržalka
Očakovský, Tomáš -- Schlosser, Tibor
Návrh dopravného riešenia prepojenia severnej tangenty tunelom do Petržalky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
15.Traffic engineering and traffic planning rules for boulevard on Mlynské nivy in Bratislava
Šulík, Matej -- Schlosser, Tibor
Dopravno-inžnierske a dopravno-urbanistické zásady pre mestský bulvár Mlynské nivy v Bratislave. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
16.Traffic-urban principles of tram tracks in the new centre of Bratislava
Schlosser, Tibor -- Schlosser, Peter -- Korfant, Matúš
Dopravno-urbanistické zásady električkových tratí v novom centre Bratislavy. In Verejná osobná doprava 2019. Bratislava: Kongres STUDIO, 2019, p. 35--44. ISBN 978-80-89565-40-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
17.Vplyv dopravnej analýzy na rozvoj urbanizácie v malých mestách Slovenska
Schlosser, Tibor -- Hodáková, Dominika -- Zuzulová, Andrea -- Braniš, Marek -- Schlosser, Peter
Impact of transport analysis on urbanization development in small towns of Slovakia. In SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future. Sofia: STEF 92 Technology, 2019, p. 479--486. ISBN 978-619-7408-89-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
18.Zistenie možnosti využívania mestskej verejnej dopravy pre dodávky tovaru
Galkin, Andrii -- Schlosser, Tibor -- Galkina, Olena -- Hodáková, Dominika -- Cápayová, Silvia
Investigating using urban public transport for freight deliveries. In IWAN, S. -- THOMPSON, R G. -- KIJEWSKA, K. Green Cities 2018. Amsterdam: Elsevier, 2019, p. 64--73.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
19.Zmeny teploty ako rozhodujúce zaťaženie cementobetónových vozoviek
Hodáková, Dominika -- Zuzulová, Andrea -- Cápayová, Silvia -- Schlosser, Tibor
Temperature changes as decisive loads on cement concrete pavements. In SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Energy and Clean Technologies. Sofia: STEF 92 Technology, 2019, p. 1093--1100. ISBN 978-619-7408-83-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.