Jun 16, 2019   11:18 a.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Identification number: 691
University e-mail: jan.szolgay [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Bača
Application of GIS methods for the estimation the spatial potential of agricultural managed aquifer recharge
May 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Baláž, PhD.
Methods for estimating of wave speed in rivers for hydrological modelling
June 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrícia Barnová
Analýza postupových dôb povodní a ich využitie pre predpoveď prietokov
May 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Bartóková
Vývoj parametrov snehovej pokrývky sa uplynulé desaťročia
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Bednarič
Návrh umelého zasnežovania svahu-určenie potreby vody,vyhodnotenie vodného zdroja a základný technický návrh.
June 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Bročka
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
May 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Burdová
Koncepčný návrh protipovodňového poldra a ekologickej úpravy jeho okolia.
May 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Čurný
Návrh poldra v Karpatoch nad mestskou časťou Rača
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Danáčová, PhD.
Indikátorové metódy stanovenia prietokov v podmienkach prirodzených tokov Slovenska
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jana Daneková
Protipovodňová ochrana sídel a hodnotenie povodňového rizika
September 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jarmila Dobrocká
Využitie modelu MIKE BASIN pre simuláciu odtokových pomerov v povodí rieky Hron
May 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Dóša, PhD.
Hodnotenie účinnosti poldrov navrhovaných na slovenskom brehu dolnej Moravy
June 2007Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Dóša, PhD.
Koncepčný návrh protipovodňového poldra
May 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Dóšová, PhD.
Hodnotenie účinnosti poldrov navrhovaných na rakúskom brehu dolnej Moravy.
June 2007Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Dóšová, PhD.
Koncepčný návrh protipovodňového poldra
May 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Ďurigová
Predpoveď transformácie prietokov pre slovenský úsek Dunaja
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Beáta Hamar Zsideková, PhD.
Návrh zasnežovania svahu-vyhodnotenie vodného zdroja a základný technický návrh.
June 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Hanulík
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Horváth
Revitalizácia námestia v Senci
June 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Hradiská
Koncepčný návrh protipovodňového poldra
May 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomír Hrúza
Hodnotenie možností zníženia povodňových prietokov pomocou bočných poldrov na dolnej Morave
May 2007Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Jaloviar
Návrh umelého zasnežovania svahu – určenie potreby vody, vyhodnotenie vodného zdroja a základný technický návrh
May 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Stanislav Jurčák, PhD.
Modelovanie a predpoveď hydrologických časových radov v podmienkach neurčitosti
July 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Kalaber
Stabilita režimu odtoku Dunaja v Bratislave
May 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): PaedDr. Ing. Katarína Kaňuková, PhD.
Indikátorové meranie prietokov
May 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): PaedDr. Ing. Katarína Kaňuková, PhD.
Metódy pre indikátorové meranie prietokov
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Kasič
Koncepčný návrh protipovodňového poldra
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Kelčík, PhD.
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
May 2009Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Anita Keszeliová
.
May 2021Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Kmeťová
Návrh protieróznych opatrení v povodí
May 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Dušan Kočický, PhD.
Parametrizácia hydrologických procesov v distribuovanom modelovaní odtoku
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrícia Kolláriková
Dlhodobé zmeny vybraných charakteristík vĺn horúčav na Slovensku
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Patrícia Kolláriková
Influence of temperature variation and rainfall intensity on soil aggregate breakdown
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dalibor Koščál
Predpoveď transformácie prietokov hydrologickým modelom v riečnom úseku Devín -- Medveďov
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Dalibor Koščál
Predpoveď transformácie prietokov hydrologickým modelom v riečnom úseku Devín – Medveďov
May 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kubáň
HBV type rainfall runoff model parametrization under changing climate
May 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Kubáň
Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy
May 2022Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Kurkinová
Využitie modelu MIKE BASIN pre simuláciu vodohospodárskej bilancie v povodí rieky Hron.
May 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Kuruc
Návrh koncepcie umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
May 2010Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Kusá
Štúdia umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
May 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Tamara Látková
Znižovanie povodňového rizika metódami manažmentu krajiny
May 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Lucký
Poveternostné podmienky v jarnom období a ich vplyv na veľkosť odtoku v horskom povodí
June 2007Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Vybrané vodné útvary Záhoria.
June 2006Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zsolt Lukáč, PhD.
Adaptation plans for climate resilient water utility operation
June 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Zsolt Lukáč, PhD.
Hodnotenie zmien kapacity zdrojov vody
August 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Minarik
Počítačový program pre koncepčný návrh poldra
May 2008Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Mruškovič
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
May 2009Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Radovan Nosko
Modelovanie tvorby sústredeného odtoku a eróznych rýh pre hodnotenie efektivity protipovodňových opatrení
May 2019Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Papaj
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
May 2008Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lenka Papinčáková
Predpovede povodňových prietokov pre riadenie vodohospodárskych sústav
August 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Pavelek
Hodnotenie priebehu topenia snehu vo vysokohorskom povodí
June 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Pavelek
Posúdenie vývoja minimálnych mesačných a ročných prietokov v povodiach Ipľa a Slanej
May 2009Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marian Pelikant
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho areálu
May 2010Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jarolím Pšenko
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
May 2009Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Rajkovics
Predpoveď priebehu transformácie povodňových vĺn na vybraných tokoch Slovenska
May 2017Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beata Randusová, PhD.
Analýza režimu odtoku Dunaja
May 2010Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Beata Randusová, PhD.
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
May 2008Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Ridilla
Návrh protipovodňového poldra
May 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Ridilla
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
May 2008Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Patrik Sleziak, PhD.
Modelovanie zrážkovo-odtokových procesov v podmienkach meniacich sa klimatických pomerov
June 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Spál, PhD.
Parametrizácia modelu transformácie povodňových vĺn
May 2008Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Spál, PhD.
PRIETOKOVÉ VLNY PRE DIMENZOVANIE RETENČNÝCH PRIESTOROV NA MALÝCH POVODIACH
June 2013Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Szász
Modelovanie a hodnotenie stavu snehovej pokrývky vo vybranom povodí
May 2015Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viliam Szász
Výber kalibračných dát zrážkovo-odtokového modelu
May 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Šimor
Posúdenie vplyvu spôsobu využívania územia na odtokové procesy
May 2007Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Šúrek
Metódy transformácie odtoku v povodí pre potreby matematického modelovania odtoku
August 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Šúrek
Parametrizácia hydrologického transformačného modelu pomocou umelých neurónových sietí \\Parametrisation of a hydrologic flood routing model by artificial neural networks
May 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Švecová
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho areálu
May 2008Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslava Tegelhoffová, PhD.
Hodnotenie zmien hydrologického režimu priemerných ročných a mesačných prietokov slovenských tokov
June 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Valent, PhD.
Hodnotenie zmien vývoja kvality vody
May 2010Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Peter Valent, PhD.
Parametrizácia modelu transformácie povodňových vĺn
May 2009Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Valent, PhD.
Transformácia prietokových vĺn korytom toku modelom Muskingum.
June 2007Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Valent, PhD.
Zrážkovo-odtokové modelovanie pre frekvenčnú analýzu prietokov
August 2014Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Valko
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
May 2011Displaying the final thesis
75.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Ján Vavrovič
Zmeny povodňového režimu slovensko-rakúskeho úseku Moravy v dôsledku úprav koryta
May 2015Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Vavrovič
Zmeny povodňového režimu slovensko-rakúskeho úseku Moravy v dôsledku úprav koryta
May 2016Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Roman Výleta, PhD.
Modelovanie úhrnov zrážok na povodí pre frekvenčnú analýzu prietokov
August 2013Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Výleta, PhD.
Transformácia prietokových vĺn korytom toku modelom kaskády lineárnych nádrží.
June 2007Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Výleta, PhD.
Zrážkovo-odtokový bilančný model s mesačným časovým krokom
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress