Dec 7, 2019   3:37 a.m. Ambróz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ronald Zakhar
Identification number: 69351
University e-mail: ronald.zakhar [at] stuba.sk
 
Asistent - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
 
2895V00  Environmental Chemistry and Technology D-CHZPR
FCFT D-CHZPR ext [year 3]
Doctoral type of study, part-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Balance of Anaerobic Treatment of G-phase, By-product of Biodiesel Production
Written by (author): Ing. Ronald Zakhar
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bilancia procesu anaeróbneho spracovania g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty
Summary:Výroba bionafty je úzko spätá s produkciou surového glycerolu, nakoľko je hlavným vedľajším produktom tejto výroby. V súčasnosti výrazný nárast vo výrobe bionafty spôsobil nadbytok surového glycerolu, ktorý zapríčinil nielen pokles jej ceny na trhu, ale zároveň vytvára problematiku spojenú s likvidáciou tohto prebytočného glycerolu. Vzhľadom na túto skutočnosť bakalárska práca rieši návrh technológie anaeróbneho spracovania g-fázy, ktorou sa dosahuje konverzia glycerolu na energeticky užitočný bioplyn a ten sa následne spaľuje v kogeneračnej jednotke. Prvú kapitolu projektu tvorí literárny prehľad, ktorý sa venuje výrobe bionafty a g-fáze (podielu s vysokým obsahom glycerolu), ako vedľajšiemu produktu tejto výroby. Pozornosť je zameraná aj na teoretické princípy anaeróbnych procesov a používanú reaktorovú techniku. Ciele práce a vstupné parametre na návrh bioplynovej stanice na anaeróbne spracovanie g-fázy v miešanom anaeróbnom reaktore a v UASB reaktore sú zosumarizované v druhej kapitole. Obsahom tretej kapitoly je návrhový výpočet anaeróbneho spracovania g--fázy, v ktorej na základe zadaných technologických parametrov anaeróbneho rozkladu g-fázy je navrhnutá technológia jej spracovania, spaľovanie bioplynu v kogeneračnej jednotke, materiálová a energetická bilancia procesu. Zároveň sú porovnávané technológie spracovania g-fázy v klasickom miešanom reaktore a vo vysokovýkonnom reaktore s granulovanou biomasou. Záver sumarizuje dosiahnuté výsledky, ako množstvo dávkovaného glycerolu, objem a konštrukčné parametre reaktorov, materiálová a energetická bilancia procesu, produkcia bioplynu, charakteristika kalovej vody a pod.
Key words:anaeróbne spracovanie, bionafta, bioplyn, g-fáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited