18. 11. 2019  12:10 Eugen
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ronald Zakhar
Identifikační číslo: 69351
Univerzitní e-mail: ronald.zakhar [at] stuba.sk
 
Asistent - Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
 
2895V00  chémia a technológia životného prostredia D-CHZPR
FCHPT D-CHZPR ext [roč 3]
Doktorský typ studia, externí presenční forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Anaeróbne spracovanie biomasy z výroby cystínu
Autor: Ing. Ronald Zakhar
Pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Oponent:prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Anaeróbne spracovanie biomasy z výroby cystínu
Abstrakt:Odpadová biomasa z výroby cystínu je suspenzná kvapalina žltej farby, ktorá okrem významného podielu organických látok (97 000 -- 160 000 mg.l-1 CHSK) obsahuje aj značné koncentrácie dusíka (11 000 -- 14 500 mg.l-1 Ncelk) a síranov (4510 -- 26 700 mg.l-1 SO42-). Tento materiál má významné hnojivé vlastnosti, avšak vzhľadom na jeho prenikavý zápach ho nie je vždy možné na tento účel aplikovať. Preto diplomová práca rieši špecifické možnosti a problémy pri anaeróbnej degradácii odpadovej biomasy z výroby cystínu. Pred samotným anaeróbnym spracovaním biomasy bola riešená jej pred úprava zrážaním pomocou vápna, zrážaním pomocou hlinitých a vápenatých iónov a procesom acidifikácie. Nakoľko dosiahnuté výsledky neboli uspokojivé, tak ďalšie spracovanie cystínovej biomasy prebiehalo v anaeróbnych laboratórnych modeloch s potlačením inhibičného vplyvu nedisociovaného sulfánu a voľného amoniaku. Na potlačenie týchto inhibičných vplyvov bola realizovaná mikroaerácia, riedenie substrátu s vodou a dávkovanie železnatých katiónov. Na základe dosiahnutých výsledkov z dlhodobej prevádzky, ako najlepšia alternatíva vyšla aplikácia železnatých katiónov. Táto metóda bola realizovaná v kontinuálne miešanom reaktore so suspendovanou biomasou s celkovým objemom 5,7 litra, pričom maximálne dosiahnuté objemové zaťaženie bolo 1,6 kg.m-3.d-1 (CHSK). Priemerná špecifická produkcia bioplynu dosiahla 45 ml.ml-1 substrátu, s obsahom metánu až 56 % a s obsahom sulfánu 512 ppmV. Tento spôsob potláčania inhibície je však rizikový z hľadiska akumulácie zrazenín železa v kale, čo znižuje organický podiel v ňom.
Klíčová slova:anaeróbne spracovanie, odpadová biomasa z výroby cystínu, síranová redukcia, voľný amoniak, bioplyn

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně