Dec 12, 2019   10:09 p.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ronald Zakhar
Identification number: 69351
University e-mail: ronald.zakhar [at] stuba.sk
 
Asistent - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
 
2895V00  Environmental Chemistry and Technology D-CHZPR
FCFT D-CHZPR ext [year 3]
Doctoral type of study, part-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Anaerobic Treatment of Biomass from Cystine Production
Written by (author): Ing. Ronald Zakhar
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Opponent:prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Anaeróbne spracovanie biomasy z výroby cystínu
Summary:Odpadová biomasa z výroby cystínu je suspenzná kvapalina žltej farby, ktorá okrem významného podielu organických látok (97 000 -- 160 000 mg.l-1 CHSK) obsahuje aj značné koncentrácie dusíka (11 000 -- 14 500 mg.l-1 Ncelk) a síranov (4510 -- 26 700 mg.l-1 SO42-). Tento materiál má významné hnojivé vlastnosti, avšak vzhľadom na jeho prenikavý zápach ho nie je vždy možné na tento účel aplikovať. Preto diplomová práca rieši špecifické možnosti a problémy pri anaeróbnej degradácii odpadovej biomasy z výroby cystínu. Pred samotným anaeróbnym spracovaním biomasy bola riešená jej pred úprava zrážaním pomocou vápna, zrážaním pomocou hlinitých a vápenatých iónov a procesom acidifikácie. Nakoľko dosiahnuté výsledky neboli uspokojivé, tak ďalšie spracovanie cystínovej biomasy prebiehalo v anaeróbnych laboratórnych modeloch s potlačením inhibičného vplyvu nedisociovaného sulfánu a voľného amoniaku. Na potlačenie týchto inhibičných vplyvov bola realizovaná mikroaerácia, riedenie substrátu s vodou a dávkovanie železnatých katiónov. Na základe dosiahnutých výsledkov z dlhodobej prevádzky, ako najlepšia alternatíva vyšla aplikácia železnatých katiónov. Táto metóda bola realizovaná v kontinuálne miešanom reaktore so suspendovanou biomasou s celkovým objemom 5,7 litra, pričom maximálne dosiahnuté objemové zaťaženie bolo 1,6 kg.m-3.d-1 (CHSK). Priemerná špecifická produkcia bioplynu dosiahla 45 ml.ml-1 substrátu, s obsahom metánu až 56 % a s obsahom sulfánu 512 ppmV. Tento spôsob potláčania inhibície je však rizikový z hľadiska akumulácie zrazenín železa v kale, čo znižuje organický podiel v ňom.
Key words:anaeróbne spracovanie, odpadová biomasa z výroby cystínu, síranová redukcia, voľný amoniak, bioplyn

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited