Aug 7, 2020   8:43 p.m. Štefánia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Steinhübl, PhD.
Identification number: 69700
University e-mail: qsteinhubl [at] stuba.sk
 

     Graduate     
Final thesis
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Life assessment of trailer chassis parts
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Opponent 2:
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Posúdenie životnosti komponentov podvozkových častí prívesov
Summary:Práca sa venuje návrhu metodiky posudzovania životnosti komponentov podvozkových častí prívesov. V prvých kapitolách sú zhrnuté poznatky zo súčasného stavu testovania prívesov a posúdenia ich životnosti po absolvovaní jazdných skúšok. Nasledujúce kapitoly popisujú rôzne testovacie polygóny, bližšie špecifikujú jednotlivé prekážkové dráhy a popisujú jednoduchý spôsob vyhodnotenia nameraných údajov pre detailnejší spôsob zhodnotenia životnosti konštrukcie prívesov. Z vyhodnotenia nameraných údajov sú prívesy rozdelené do viacerých kategórii s ohľadom na spôsob zaťaženia podvozkových komponentov. V ďalších kapitolách je navrhnutý fyzikálny a matematický model popisujúci silové pôsobenie medzi prívesom a ťažným vozidlom. Je zadefinovaný návrh meracieho zariadenia pre zber údajov z polygónov a následne spôsob ich spracovania pre účely laboratórnych skúšok. V závere práce je návrh dynamických koeficientov pôsobiacich síl medzi pneumatikou a vozovkou a navrhnutý metodický postup posúdenia životnosti podvozkových komponentov.
Key words:
laboratórne skúšky, pruženie náprav, jazdné skúšky, testovacie polygóny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited