Dec 10, 2019   4:24 p.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Monika Súľovská, PhD.
Identification number: 700
University e-mail: monika.sulovska [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Hydrodynamic effects of water to soils and design of cofferdams
Written by (author): Ing. Monika Súľovská, PhD.
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Final thesis progress:Final thesis was unsuccessfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hydrodynamické účinky vody na zeminy a navrhovanie ohrádzok
Summary:Oživenie výstavby líniových stavieb po roku 2000 (diaľnic, rýchlostných ciest, vysokorýchlostnej železničnej trate) prinieslo mnoho nových otázok, ktoré sa museli súbežne s výstavbou rýchlo riešiť. Prekonávanie vodných prekážok (riek, vodných plôch, zdrží) si vynútilo umiestňovať mostné piliere čoraz častejšie do vodného toku, vo väčšine prípadov s premenlivou hĺbkou a intenzitou prúdenia. Voda vo vodnom toku, ale aj podzemná voda pôsobí nielen na betónové konštrukcie mostných pilierov, ale aj na okolité horninové prostredie. Neznalosť, alebo podcenenie interakcie konštrukcií s podložím v rôznej fáze prípravy, zhotovovania, alebo užívania stavebnej konštrukcie môže byť príčinou vážnych porúch, končiacich v niektorých prípadoch až haváriou. Pri zakladaní náročných mostných objektov je preto nevyhnutné zhodnotiť všetky účinky, ovplyvňujúce správanie podložia najmä vo fáze stavebnej činnosti, ale aj potreby prenášania sústredeného zaťaženia od mostného piliera. Osobitne dôležitou dočasnou stavebnou konštrukciou sú ohrádzky, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie suchej stavebnej jamy vo vodnom toku. Problematika pôsobenia vody na zeminy je jednou z čiastkových úloh geotechnického inžinierstva. Nevyhnutnosť zvládnutia teoretických problémov súvisiacich so zeminami namáhanými najmä prúdiacou vodou bola v uplynulých dvoch desaťročiach na Katedre geotechniky výskumne spracovávaná. V českej, slovenskej, ale ani zahraničnej odbornej literatúre nie je možné nájsť komplexný prehľad o navrhovaní ohrádzok. Tento nedostatok čiastočne nahradzujú najväčší výrobcovia štetovníc vo svojich firemných publikáciách, kde ponúkajú najmä konštrukčné zásady budovania ohrádzok a v malej miere aj niektoré postupy ich navrhovania. Zhrnutie teoretických poznatkov, týkajúcich sa najmä filtračnej stability zemín a tvorby výmoľov je náplňou prvej časti predkladanej habilitačnej práce. Významnú zložku podkladov tejto časti predkladanej habilitačnej práce tvoril experimentálny výskum na Katedre geotechniky SvF STU, ktorý bol konfrontovaný s publikovanými výstupmi zahraničných výskumných projektov. V druhej časti habilitačnej práce bolo snahou poukázať na vlastný podiel pri navrhovaní ohrádzok. Každý z navrhovaných mostov mal odlišné geometrické usporiadanie pilierov, osadzovaný bol do odlišných geologických podmienok a pôsobili tu osobitné parametre prúdiacej vody v koryte rieky. Príklady realizovaných ohrádzok na Dunaji a Váhu môžu slúžiť ako námety na zohľadnenie návrhových postupov v podobných úlohách. Správnosť návrhu citovaných príkladov bola potvrdená úspešným zhotovením ohrádzok.
Key words:filtračná stabilita, výmole, ohrádzky

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited