19. 1. 2020  6:02 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Monika Súľovská, PhD.
Identifikačné číslo: 700
Univerzitný e-mail: monika.sulovska [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Hydrodynamické účinky vody na zeminy a navrhovanie ohrádzok
Autor: Ing. Monika Súľovská, PhD.
Pracovisko: Katedra geotechniky (SvF)
Oponent 1:prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Oponent 2:doc. RNDr. Eva Hrubešová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hydrodynamické účinky vody na zeminy a navrhovanie ohrádzok
Abstrakt:Oživenie výstavby líniových stavieb po roku 2000 (diaľnic, rýchlostných ciest, vysokorýchlostnej železničnej trate) prinieslo mnoho nových otázok, ktoré sa museli súbežne s výstavbou rýchlo riešiť. Prekonávanie vodných prekážok (riek, vodných plôch, zdrží) si vynútilo umiestňovať mostné piliere čoraz častejšie do vodného toku, vo väčšine prípadov s premenlivou hĺbkou a intenzitou prúdenia. Voda vo vodnom toku, ale aj podzemná voda pôsobí nielen na betónové konštrukcie mostných pilierov, ale aj na okolité horninové prostredie. Neznalosť, alebo podcenenie interakcie konštrukcií s podložím v rôznej fáze prípravy, zhotovovania, alebo užívania stavebnej konštrukcie môže byť príčinou vážnych porúch, končiacich v niektorých prípadoch až haváriou. Pri zakladaní náročných mostných objektov je preto nevyhnutné zhodnotiť všetky účinky, ovplyvňujúce správanie podložia najmä vo fáze stavebnej činnosti, ale aj potreby prenášania sústredeného zaťaženia od mostného piliera. Osobitne dôležitou dočasnou stavebnou konštrukciou sú ohrádzky, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie suchej stavebnej jamy vo vodnom toku. Problematika pôsobenia vody na zeminy je jednou z čiastkových úloh geotechnického inžinierstva. Nevyhnutnosť zvládnutia teoretických problémov súvisiacich so zeminami namáhanými najmä prúdiacou vodou bola v uplynulých dvoch desaťročiach na Katedre geotechniky výskumne spracovávaná. V českej, slovenskej, ale ani zahraničnej odbornej literatúre nie je možné nájsť komplexný prehľad o navrhovaní ohrádzok. Tento nedostatok čiastočne nahradzujú najväčší výrobcovia štetovníc vo svojich firemných publikáciách, kde ponúkajú najmä konštrukčné zásady budovania ohrádzok a v malej miere aj niektoré postupy ich navrhovania. Zhrnutie teoretických poznatkov, týkajúcich sa najmä filtračnej stability zemín a tvorby výmoľov je náplňou prvej časti predkladanej habilitačnej práce. Významnú zložku podkladov tejto časti predkladanej habilitačnej práce tvoril experimentálny výskum na Katedre geotechniky SvF STU, ktorý bol konfrontovaný s publikovanými výstupmi zahraničných výskumných projektov. V druhej časti habilitačnej práce bolo snahou poukázať na vlastný podiel pri navrhovaní ohrádzok. Každý z navrhovaných mostov mal odlišné geometrické usporiadanie pilierov, osadzovaný bol do odlišných geologických podmienok a pôsobili tu osobitné parametre prúdiacej vody v koryte rieky. Príklady realizovaných ohrádzok na Dunaji a Váhu môžu slúžiť ako námety na zohľadnenie návrhových postupov v podobných úlohách. Správnosť návrhu citovaných príkladov bola potvrdená úspešným zhotovením ohrádzok.
Kľúčové slová:filtračná stabilita, výmole, ohrádzky

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene