Oct 14, 2019   10:53 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Emília Illeková, DrSc.
Identification number: 70357
University e-mail: qillekova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transformations in rapid-cooling metallic alloys Fe(95-x)Sn5Bx (x= 15, 17, 20) through DSC and DTA
Written by (author): Ing. Jaroslav Sandtner
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Emília Illeková, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tranformácie v rýchlochladených kovových zliatinách Fe(95-x)Sn5Bx (x = 15, 17, 20) pomocou DSC a DTA
Summary:Bc. Sandtner, Jaroslav - Transformácie v rýchlochladených kovových zliatinách Fe(95-x)Sn5Bx (x= 15, 17, 20) pomocou DSC a DTA. [Diplómová práca], Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav materiálov Vedúca práce: RNDr. Emília Illeková, DrSc. Konzultant: RNDr. Dušan Janičkovič Diplomová práca sa zaoberá identifikáciou a kvantifikáciou fázových transformácií na novo vyrobených amorfných vzorkách Fe-Sn-B vo FÚ SAV. V teoretickej časti sú popísané základy termických analýz vo všeobecnosti, podrobný popis metódy DTA a DSC, a spôsoby výroby amorfných kovových pásiek. V experimentálnej časti popisujeme realizáciu výroby vzoriek Fe80Sn5B15, Fe78Sn5B17 a Fe75Sn5B20, kalibráciu a spôsob merania na DTA a DSC prístroji. Meranie na prístroji DSC sa realizovalo pri rýchlosti zohrievania 10 °C/min a 40 °C/min, meranie na DTA bolo pri rýchlostiach +/- 10 °C/min. Výsledky nameraných DTA a DSC závislostí sú spracované v grafoch. Na základe získaných meraní a výpočtov vyhodnocujeme pozorované fázové transformácie R1 až R9 a robíme ich identifikáciu.
Key words:amorfné kovové zliatiny, kalibrácia, teplota nástupu efektu, pík, reakčné teplo, termická analýza, diferenciálna termická analýza, diferenciálna skenovacia kalorimetria

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited