7. 12. 2019  13:06 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie termickej degradácie prírodného a syntetického polyméru pri izotermickom ohreve
Autor: Ing. Tomáš Sorád
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie termickej degradácie prírodného a syntetického polyméru pri izotermickom ohreve
Abstrakt:Diplomová práca bola zameraná na porovnanie degradácie prírodného polyméru (smrekové drevo) a syntetického polyméru (Nitren EH 71 T 30 01 000) pri izotermickom ohreve. V experimente bola použitá Termogravimetrická analýza (TG analýza). Pozorované vzorky boli zahrievané pri stanovených teplotách a sledoval sa ich percentuálny úbytok hmotnosti. Diplomová práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola bola zameraná na stručnú charakteristiku polymérov a ich vlastnosti, jednotlivé delenie polymérov a ich termickú degradáciu. Druhá kapitola bola venovaná metódam testovania termického rozkladu, kde boli podrobnejšie popísané najpožívanejšie z nich: Termogravimetrická analýza (TG), Diferenčná termická analýza (DTA) a Diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC). Pri jednotlivých metódach termickej analýzy boli podrobnejšie popísané parametre, ktoré môžu ovplyvniť metódy pri meraní, meracie prístroje a výsledky meraní v podobe kriviek. Tretia kapitola bola venovaná metodike práce, kde boli charakterizované jednotlivé vzorky a postup merania. Následne bolo popísané skúšobné zariadenie a jeho prepojenie s jednotlivými prístrojmi. Podrobný popis bol venovaný hlavne skúšobnému zariadeniu teplovzdušnej peci podľa Normy ISO 871: 2010. V poslednej kapitole boli vyhodnotené jednotlivé výsledky merania, ktoré boli spracované do grafickej podoby a na základe nich sa urobili vyhodnotenia. Pri vzorkách smrekového dreva bolo možné pozorovať pri teplote 250 °C mierny pokles TG krivky a úbytok hmotnosti bol pozvoľný počas 60 minút. Výrazný pokles TG krivky bol zaznamenaný až pri zvyšných meraniach, ktoré sa uskutočnili pri teplotách 300 °C, 350 °C, 400 °C a 450 °C, kde došlo k úplnému rozloženiu vzoriek smrekového dreva. Pri vzorkách Nitrenu EH 71 T 30 01 000 pri teplotách 250 °C, 300 °C a 350 °C bol zaznamenaný veľmi malý úbytok hmotnosti a dá sa povedať, že od začiatku až do konca prebiehal lineárne. Mierny pokles TG krivky bol pozorovaný pri teplote 400 °C, ale taktiež sa dá konštatovať, že úbytok hmotnosti prebiehal pozvoľna. Hlavný rozklad Nitrenu EH 71 T 30 01 000 nastal pri teplote 450 °C, kde bolo možné pozorovať úplný rozklad polypropylénu a zvyšok, ktorý sa nerozložil bol mastenec.
Kľúčové slová:degradácia, polyméry, izotermický ohrev, Termogravimetrická analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene