15. 12. 2019  6:18 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Termogravimetrická analýza a aktivačná energia vznietenia plastov
Autor: Ing. Igor Wachter, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Termogravimetrická analýza a aktivačná energia vznietenia plastov
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je podať podrobný opis polymérnych materiáov z hľadiska ich molekulárnej štruktúry a z toho vyplývajúci fyzikálnych, chemických a mechanických vlastností. Taktiež podrobne popisuje kinetiku chemických reakcií a zmeny prebiehajúce v polyméroch počas termickej degradácii. V praktickej časti sa práca zaoberá termogravimetrickými (TG) meraniami celkového úbytku materiálu a teplôt rozkladu. V rámci experimentu boli použitá termogravimetrické metódy v prevedení TG a DSC (diferenčná skenovacia kalorimetria). Na základe analýzy vykonaného experimentu na skúšobných vzorkách bolo možné analyzovať správanie vzorky pri termickom rozklade. Metódou DSC boli zmerané zmeny v reakčných entalpiách palivotvorného a teplogeneračného procesu pri tepelnom rozklade. Všetky merania boli vykonané v atmosfére technického vzduchu pri prietoku 60 ml.min-1 a používali sa miligramové návažky (0,85 +- 0,15 mg) vzoriek. Použitý teplotný gradient bol 10 K.min-1. Zistili sme, že vzorky nepodliehali termickému rozkladu do teplôt 200 - 330 °C. V druhom experimente praktickej časti práce boli zotermicky a pri rôznych konštantných teplotách termicky namáhné skúšobné vzorky a stanovované ich indukčnú periódu do vznietenia a následne vypočítať ich efektívnu aktivačnú energiu spolu s porovnaním s dostupnými údajmi. Všetky merania boli vykonané v atmosfére vzduchu a pri prietoku 6 l.min-1 a používali sa gramové návažky (1 +- 0,015 g) granulátu vzoriek. Vzorky boli namáhané teplotami v intervale 460 - 550 °C. Hodnoty aktivačných energií sa pohybovali v intervale 83 - 194 kJ.mol-1. V závere práce je zhodnotenie experimentu a aplikácia zistených skutočností do praxe.
Kľúčové slová:termogravimetria, termoanalýza, aktivačná energia, vznietenie, polymér, plasty, požiarno- technické vlastnosti, chemické reakcie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene