Jun 17, 2019   8:58 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Identification number: 70968
University e-mail: miroslav.gal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Use of electrochemical methods for the study of novel materials for the advanced technologies and processes
Written by (author): doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Department: Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)
Opponent 1:doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Opponent 2:doc. RNDr. Renáta Oriňáková, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie elektrochemických metód na štúdium nových materiálov pre pokročilé technológie a procesy
Summary:Nové technológie, procesy a materiály prispievajú významnou mierou k ekonomickému rastu príslušných krajín, ochrane životného prostredia a rozvoju technologického pokroku daných krajín. V tejto práci budú popísané niektoré výsledky výskumu elektród s fluidným lôžkom s dôrazom na mechanizmus prenosu náboja, elektrochemická príprava železanov v silne alkalických roztokoch a vodivosť molekulárnych drôtov na báze predĺžených viologénov. Pri porovnaní experimentálnych výsledkov s teoretickými predpokladmi je zrejmé, že v našom systéme sa bude náboj prenášať kombináciou známych mechanizmov. V prípade inertných práškových častíc sa náboj v lôžku prenáša iónmi elektrolytu a práškové častice tvoria objemovú prekážku iónom elektrolytu. V prípade vodivých práškových častíc sa náboj prenáša jednak elektrolytickou cestou (iónmi elektrolytu), jednak pomocou prítomných práškových častíc. S ich množstvom sa mení aj mechanizmus prenosu náboja. Najskôr sú to zrážky agregátov častíc a neskôr, so vzrastom hustoty suspenzie, je to prenos pomocou vodivých reťazcov častíc. Mechanizmus vzniku železanu závisí na druhu hydroxidu, v ktorom prebieha oxidácia železného materiálu. Vo všetkých sledovaných prostrediach sa potvrdila sendvičová štruktúra anódy počas elektrolýzy. Vlastnosti jednotlivých vrstiev závisia na prostredí, v ktorom sa oxidácia železného materiálu uskutočňuje. Najvhodnejšia teplota pre prípravu železanov v prostredí NaOH je 80 °C. Limitujúcou veličinou sa ukázalo vylučovanie kyslíka, keďže ten sa vylučuje pri potenciáloch blízkych potenciálom vzniku železanov. Podobne bola optimalizovaná aj príprava železanov v KOH resp. v zmesi NaOH:KOH, kde boli pozorované jednak vyššie výťažky a jednak a vyššia stabilita vznikajúcich železanov. Najlepšie výsledky sa dosiahli v prostredí KOH. Bola pozorovaná vysoká efektivita pri odstraňovaný látok z odpadových vôd pomocou železanov, ktoré inak v takmer nezmenenej koncentrácii prechádzajú cez čistiarne odpadových vôd. Na štúdium elektrickej vodivosti molekulárnych drôtov na báze predĺžených viologénov bola použitá skenovacia tunelovacia mikroskopia. Vodivosť sa pre jednotlivé drôty pohybovala v rozmedzí (4,8 1,2) nS pre najkratší drôt po (2,9 1,0) nS pre zlúčeninu so šiestimi opakujúcimi sa skupinami, ktorá mala dĺžku 11 nm. Na základe dĺžky príslušných molekúl bol vypočítaný tzv. atenuačný faktor, ktorého hodnota bola (0,06 0,004) nm ((0,006 0,0004) 1), čo predstavuje najmenšiu vodivostnú atenuáciu v sérii molekulárnych drôtov.
Key words:elektrochemická impedančná spektroskopia, prenos náboja, fluidné lôžko, železany, oxidácia

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited