Jan 23, 2020   0:04 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Janský
Identification number: 73911
University e-mail: qjanskyv [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Network Information System Security Assessment Methodology
Written by (author): Ing. Ivan Oravec
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Janský
Opponent:RNDr. Marcel Zanechal, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metodológia hodnotenia bezpečnosti komunikačných a informačných systémov.
Summary:Hodnotenie bezpečnosti zahŕňa množstvo techník na posúdenie pripravenosti auditovaného systému voči hrozbám, ktorých charakter, rozsah následkov a pravdepodobnosť výskytu je nepredvídateľná a s časom premenlivá. Využíva sa pri ňom tiež penetračné testovanie - narušenie bezpečnosti testovaného systému pomocou simulovania reálneho útoku. Využitím techník hodnotenia bezpečnosti máme za cieľ kontrolovane odhaľovať chyby, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku systému. Ak je táto činnosť prevedená systematicky s použitím správne zostavenej metodológie, jej výsledok je cennou pomocou pre IT oddelenie. Na základe predloženého výstupu je možné učiniť kroky na minimalizáciu rizika zlyhania služieb a súvisiacej straty zisku a reputácie.Práca predstavuje zhodnotenie existujúcich metodológií a poskytuje komplexný prehľad nástrojov a techník používaných pri praktickom hodnotení zraniteľnosti bezpečnosti komunikačných a informačných technológií. Praktická časť práce spočíva v overení funkčnosti dostupných metodológií a nástrojov penetračného testovania v podmienkach nami vytvoreného laboratória. Na základe empirických poznatkov vyplývajúcich z takejto činnosti sme zostavili aplikovanú metodológiu, ktorá sumarizuje vhodné postupy pri vykonávaní hodnotenia bezpečnosti jednotlivých prvkov a technológií v praxi.
Key words:metodológia, zraniteľnosť, minimalizácia rizika

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited