Oct 22, 2020   6:23 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Psotný, PhD.
Identification number: 748
University e-mail: martin.psotny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Structural Mechanics (FCE)

     Lesson
     
Final thesis
     
Publications
     
          
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Geometric imperfections in nonlinear solution of member systems
Written by (author): doc. Ing. Martin Psotný, PhD.
Department:
Department of Structural Mechanics (FCE)
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Geometrické imperfekcie v nelineárnom riešení prútových sústav
Summary:
Predložená práca je venovaná problematike geometrickej nelinearity prútových sústav. Na základe teoretických odvodení, uvedených v práci, bol vypracovaný vlastný počítačový program, riešiaci danú problematiku. Pomocou tohto programu je na konkrétnych príkladoch plochých prútových konštrukcií dokladovaná nutnosť nelineárneho výpočtu nielen pre konštrukcie s tvarovými imperfekciami, ale aj pre konštrukcie ideálneho tvaru. Je poukázané na výrazné rozdiely vo výsledkoch riešenia linearizovanej úlohy a nelineárneho riešenia. Takisto je ukázaný vplyv jednotlivých zjednodušení na výsledok nelineárneho riešenia. Výsledkom práce je aplikácia uvedených postupov pri analýze plochého stropného panelu s tiahlom, zdôraznenie nutnosti nelineárneho prístupu a rozbor získaných výsledkov. Hlavný dôraz je ale kladený na možnosť zahrnutia počiatočných geometrických imperfekcií ľubovolného tvaru aj veľkosti do výpočtu, čo sa ukazuje ako hlavná výhoda nelineárneho prístupu ku problému. Je ukázané, ako imperfekcie vplývajú na únosnosť konštrukcie. Prvá kapitola je venovaná teoretickému odvodeniu linearizovaného riešenia stability, ktoré vedie na problém vlastných čísiel a vlastných vektorov. Plne nelineárny prístup je odvodený v druhej kapitole, pričom je v odvodení zahrnutý vplyv počiatočných geometrických imperfekcií. Prezentovaný je systém nelineárnych podmienkových rovníc a stručne naznačený postup riešenia. V tretej kapitole je prezentované riešenie von Missesovho vzperadla. Táto konštrukcia predstavuje najjednoduchší ilustračný príklad spojený s geometrickou nelinearitou. Výhodou je možnosť konfrontácie získaných výsledkov s analytickým riešením. Na príkladoch sú zdôraznené problémy spájané s nelineárnym riešením: efekt prelomenia, detekcia bifurkačných bodov, skúmanie kvality zaťažovacích dráh a iné. Štvrtá kapitola skúma plochý oblúk, ako konštrukčný prvok použitý pri analýze stropného panelu. Prezentovaná je komplexná analýza problému, riešenia oblúkov ideálneho tvaru, ako aj imperfektných systémov. Súčasťou analýzy je rozbor kvality jednotlivých vetiev riešenia, ako aj detekcia kritických bodov. Uvedená je primárna vetva nelineárneho riešenia, ako aj sekundárne vetvy, prezentujúce vybočovanie oblúka vo vyšších tvaroch. Pre jednotlivé vetvy riešenia sú navzájom porovnané zodpovedajúce hodnoty celkovej potenciálnej energie. Na záver sú analyzované výsledky riešenia zohľadňujúce počiatočné geometrické imperfekcie rôznych tvarov a ich vplyv na únosnosť oblúka. Všetky uvedené poznatky sú v piatej kapitole sumarizované a aplikované na konkrétny prípad plochého stropného panelu s tiahlom. Tento konštrukčný prvok je uvažovaný ako prípadná možná náhrada keramického stropu. Vplyv tiahla je modelovaný pružným podopretím, únosnosť panelu je skúmaná v závislosti na tuhosti tohto podopretia. Miera poklesu únosnosti panelu (reprezentovaná hladinou zaťaženia v hornom limitnom bode na zaťažovacej dráhe) vplyvom tvaru a veľkosti počiatočnej geometrickej imperfekcie je najdôležitejším výsledkom analýzy.
Key words:stabilita, geometrická nelinearita, počiatočné imperfekcie

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilitačnú prácu.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited