Jun 20, 2019   7:22 a.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Management of life cycle costs of buildings
Written by (author): Ing. Marek Ozaniak
Department: Department of Economics and Building Management (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tomašovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie nákladov životného cyklu stavebného objektu
Summary:Cieľom diplomovej práce je na základe skutočných prevádzkových nákladov analyzovať vzťah prevádzkových nákladov a materiálovo -- konštrukčných riešení stavebného objektu, v mojom prípade rodinného domu. Na základe porovnania vybraných ukazovateľov investičných a prevádzkových nákladov vyhodnotiť dané varianty V súčasnom období sa kladie veľký dôraz na kvalitu obvodových konštrukcií a hospodárnosť použitého riešenia počas celej doby životnosti stavebného diela, s čím súvisia aj všetky prevádzkové náklady vynaložené práve počas životného cyklu stavebného objektu. Výber tvaroviek na zhotovenie nosných stien treba nechať na odborníka. Dôležité sú tepelné odpory, pevnosti v tlaku, akumulačná schopnosť, faktory difúzneho odporu, indexy vzduchovej nepriezvučnosti, počet kusov na 1 m2, spotreba malty a samozrejme aj ceny a prípadné rabaty. Treba si však všímať aj prácnosť samotnej realizácie a prípadnej demontáže. Majitelia rodinných domov často preceňujú podiel vonkajšieho muriva na tepelných stratách. Vzhľadom na neustále rastúce ceny energií sa však mnohí stavebníci snažia získať ďalšie úspory. Najpoužívanejšou metódou v praxi je ďalšie navyšovanie tepelného odporu muriva, a to pridaním dodatočnej tepelnej izolácie, avšak tento krok je opodstatnený u starších domov. Stenami, o ktorých sa mnohí často domnievajú, že majú najväčší vplyv, sa však stratí len asi 25 % tepla. Vetraním však prídeme o 33 %. Samotnými oknami a dverami unikne 19 % tepla, podlahou 12 % a 10 % tepla uniká strechou. Takže ak chceme hovoriť o úspornom rodinnom dome, musia všetky tieto položky fungovať ako jeden celok. Analýza investičných a prevádzkových nákladov rodinného domu, ktorého nosný systém prezentovali varianty A, B, C, D, sa líšia iba v investičných nákladoch a prácnosti, kde jednoznačne ako optimálny variant vychádza nosný systém z tvárnic YTONG. Tieto dve kritériá sú najdôležitejšie z pohľadu investora, ktorý si chce svoj rodinný dom postaviť svojpomocne. Jedinou slabšou stránkou tohto systému je pevnosť v tlaku, avšak rodinný dom je malá stavba, a preto tento ukazovateľ je irelevantný. Ako najhorší variant vychádza systém z tvárnic Durisol. Jeho silnými stránkami sú náklady na vykurovanie, úžitková plocha a zvuková nepriezvučnosť, avšak výsledky týchto kritérií sú takmer identické pri všetkých variantoch. Pri porovnaní nosných systémov z tvárnic Porotherm so zateplením a bez zateplenia vychádzajú takmer identické výsledky jednotlivých kritérií, rozdiel je iba v prácnosti, čo bude asi smerodajné. Absolútnym záverom mojej práce je: Nech už použijete akýkoľvek nosný systém na stavbu rodinného domu z daných variantov (moderné obvodové tvárnice), nie je rentabilné investovať do dodatočného zateplenia.
Key words:prevádzkové náklady, obvodové murivo, zateplenie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited