Jun 20, 2019   3:17 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimalisation of costs for thermo preparation of building object.
Written by (author): Ing. Jakub Rihák
Department: Department of Economics and Building Management (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Tatiana Kocifajová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia nákladov na zateplenie stavebného objektu
Summary:Prvoradým cieľom mojej diplomovej práce bolo spracovať problematiku riadenia hodnoty stavebného diela s následnou aplikáciou na konkrétny stavebný objekt. Predmetom optimalizácie nákladov na zateplenie stavebného objektu bol v mojom prípade už jestvujúci bytový dom na Dulovom námestí 3,4,5 v Bratislave. Mojím zámerom bolo nájsť kompromis medzi investorom a vlastníkmi bytov, pri realizácií nadstavby s dodatočným zateplením bytového domu. Analýzu som založil na siedmych variantoch obvodového plášťa. Prvý variant slúžil iba na porovnanie, keďže nepredpokladal žiadne zmeny v skladbe obvodového plášťa. Ďalšie tri varianty pozostávali zo zateplenia pomocou kontaktného zatepľovacieho systému Baumit EPS a výmeny okien, ktoré zostávali nemenné pri všetkých ďalších variantoch. Pri jednotlivých variantoch som menil hrúbku izolantu od najmenšej prípustnej hrúbky 5cm, tak aby boli splnené tepelno-technické požiadavky na obnovované budovy. Najhrubší variant mal 15 cm čo maximálna hrúbka bežne predávaného izolantu. Posledné tri varianty boli obdobou predchádzajúcich , len ako izolant som použil minerálnu vlnu Nobasil FKD. Pri týchto variantoch som uvažoval s najmenšou hrúbkou izolantu 6cm, tak aby boli splnené tepelno-technické požiadavky na obnovované budovy. Maximálna bežne dostupná hrúbka pri jednej vrstve je v tomto prípade 16 cm, ktorú som aj použil ako posledný variant. Pre výber najvhodnejšieho variantu som použil multikriteriálnu analýzu, kde som porovnával jednotlivé varianty pomocou dvoch kritérií. Prvým kritériom boli obstarávacie náklady a druhým náklady na vykurovanie. Pri rozhodovacej matici s váhami som skúmal pri ako jednotlivé váhy ovplyvnia výsledok a pri akých hodnotách dochádza k zmene najvýhodnejšieho variantu. Z tejto metódy vyšiel ako najvýhodnejší variant V4 - CDm hr.375mm s kontaktným zatepľovacím systémom Baumit EPS hr.15cm, vrátane výmeny okien. Podrobné výsledky pri jednotlivých váhach sú uvedené v kapitole 3.4. Následne som sa zameral na hodnotenie ekonomickej efektívnosti stavebného objektu z pohľadu nákladov životného cyklu. Pri tejto metóde hodnotenia som uvažoval s obstarávacími nákladmi jednotlivých variantov a nákladmi na vykurovanie prislúchajúcimi variantom , za obdobie 20 rokov prevádzky budovy. Z hľadiska minimalizácie nákladov životného cyklu vyšiel ako najvýhodnejší variant V4 - CDm hr.375mm s kontaktným zatepľovacím systémom Baumit EPS hr.15cm, vrátane výmeny okien. Podrobné výsledky sú uvedené v kapitole 3.5. Poslednou metódou hodnotenia bola metóda posúdenia nákladov z hľadiska návratnosti investície. Najvýhodnejším variantom je pri tejto metóde variant V3 - CDm hr.375mm s kontaktným zatepľovacím systémom Baumit EPS hr.10cm, vrátane výmeny okien. Podrobné výsledky sú uvedené v kapitole 3.6. Z predchádzajúcich metód možno konštatovať, že ako najvýhodnejší variant dodatočného zateplenia vychádza variant V4 - CDm hr.375mm s kontaktným zatepľovacím systémom Baumit EPS hr.15cm, vrátane výmeny okien, ktorý sa umiestnil v prvých dvoch metódach hodnotenia na prvom mieste a pri poslednej metóde na mieste druhom.
Key words:optimalizácie nákladov, optimalizácie nákladov, optimalizácie nákladov


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited