Jun 19, 2019   9:29 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The financing sources of investment architectural projects
Written by (author): Ing. Marek Hubert
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Margita Ondrisková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zdroje financovania investičných stavebných projektov
Summary:HUBERT, Marek: Zdroje financovania investičných stavebných projektov. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Ústav ekonomiky a riadenia stavebníctva. Školiteľ: doc. Ing. Zora Petráková, PhD. Konzultant: Ing. Zuzana Chodasová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier ekonomiky a riadenia stavebníctva. Bratislava STU, 2010. 78 s. Diplomová práca sa zaoberá problematikou prípravy projektov, ako po stránke finančnej, tak po stránke projektovej. Získavanie a prerozdeľovanie financií je zložitá vec, no pre podnik existenčná. Diplomová práca rieši zdroje financovania a ich rozdelenie s praktickým príkladom investičného projektu a návrhu jeho financovania. Volkswagen Slovakia, a.s. má v úmysle rozšíriť príjazdovú cestu a zároveň vybudovať novú bránu do areálu pre nákladné vozidlá. Predkladaná práca ponúka konkrétne možnosti financovania tohto projektu. Jeden z variantov je financovanie z vlastných zdrojov. Nakoľko Volkswagen Slovakia, a.s. financoval projekty spravidla z vlastných zdrojov, je veľký predpoklad, že tak urobí aj v tomto prípade. Avšak druhá možnosť, ktorá je v práci spracovaná, financovanie pomocou úveru, sa javí ako veľmi výhodná. Výhodná je najmä v súčasnom stave bankovníctva, kedy sa vplyvom ekonomickej krízy výrazne znížili náklady na čerpanie úveru. Ak pokladáme za východzie náklady projektu tie, ktoré by boli pri financovaní z vlastných zdrojov, tak financovaním pomocou úveru sa navýšia len o 4,40%. Z pôvodných nákladov 1 000 000 EUR pri financovaní z vlastných zdrojov, sa náklady pri čerpaní úveru zvýšia na 1 043 956 EUR. Je to relatívne malý rozdiel, zvlášť, keď si to porovnáme s úverom, ktorý by sa čerpal pred finančnou krízou, čiže asi pred 3 rokmi. Vtedy by boli náklady na projekt vo výške 1 086 450 EUR. Náklady na projekt by sa tak zvýšili až o 8,86%. V teoretickej rovine je v práci spomenuté aj alternatívne riešenie financovania a to na základe dohody s Magistrátom mesta Bratislava o združení finančných prostriedkov na projekt, keďže užívateľom cesty bude okrem podniku Volkswagen Slovakia, a.s. aj široká verejnosť.
Key words:Financovanie projektov, Príprava projektu, 3M EURIBOR, Indikatívna ponuka

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Diplomová práca bola vypracovaná v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., ktorá si neželá zverejnenie práce, čo musím rešpektovať. V práci vychádzam z informácií, ktoré sú podnikovým tajomstvom. .


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited