Jun 17, 2019   3:23 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Project preparation for the use of funds from the EU Structural Funds
Written by (author): Ing. Branislav Greguš
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Nikmon
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava projektu pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
Summary:Tému svojej diplomovej práce som si vybral kvôli jej aktuálnosti a finančnému prínosu. V operačnom programe ,,Konkurencieschopnosť a hospodársky rast" vidím možnosť čerpania finančných prostriedkov pre rozvoj konkurencieschopnosti mesta Bojnice a rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Podľa prognózy Svetovej organizácie turizmu (UNWTO) bude turizmus do roku 2020 najrýchlejšie rásť práve v regiónoch stredovýchodnej a južnej Európy. Preto je úsilie Slovenskej republiky zamerané na odvetvia hospodárstva, ktoré sú najdôležitejšie pre rozvoj konkurencieschopnosti krajiny. Pričom cestovný ruch nepochybne patrí medzi oblasti s vysokým potenciálom. K rozvoju cestovného ruchu chcem prispieť aj projektom, ktorým sa zaoberám. Vypracovávam projekt s názvom ,,Výstavba rekreačného areálu Hlboké". Zámerom tohto projektu je získať finančné prostriedky so štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu spomínaného rekreačného areálu a tým prispieť k rozvoju cestovného ruchu na Slovensku.
Key words:Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), Národný strategický referenčný rámec (NSRR), Nenávratný finančný príspevok (NFP)

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
V diplomovej práci sú kontaktné údaje osoby, ktorá si nepraje ich zverejnenie.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited