Jun 20, 2019   10:13 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The optimization during the life-cycle of building unit
Written by (author): Ing. Veronika Šimáková
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Darius Dian
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia nákladov životného cyklu stavebného objektu
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je optimalizácia nákladov na životný cyklus stavebného diela prostredníctvom výberu vhodných stavebných materiálov, vďaka ktorým dosiahneme optimálne náklady na obstaranie a prevádzku stavebného objektu. Pre tieto účely boli použité dva základné druhy stavebných materiálov a to pálená tehla od firmy Wienerberger a pórobetónová tvárnica od firmy Xella. Tieto dva materiály patria u nás jednoznačne medzi najpoužívanejšie stavebné materiály využívané pri výstavbe hrubej stavby. V predloženej diplomovej práci boli posúdené celkom štyri varianty obvodového muriva. V prvom prípade bola použitá pre obvodové murivo pálená tehla Porotherm 30 P+D s hrúbkou 300mm a stavebný objekt bol zateplený extrudovaným polystyrénom s hrúbkou 100mm, v druhom prípade bola uvažovaná pórobetónová tvárnica Ytong s hrúbkou 300mm a stavebný objekt bol zateplený rovnako ako v prvom prípade, extrudovaným polystyrénom s hrúbkou 100mm. V treťom variante sme použili znova pálenú tehlu, tentokrát však tepelnoizolačnú tehlu Porotherm 44Si s hrúbkou 440mm a stavebný objekt bol zateplený tepelnoizolačnou omietkou s hrúbkou 40mm a v poslednom variante bola použitá ako hlavný stavebný materiál tepelnoizolačná pórobetónová tvárnica Ytong Lambda s hrúbkou 375 mm a stavebný objekt bol zateplený rovnako ako pri treťom variante, tepelnoizolačnou omietkou s hrúbkou 40mm. Ako prvé sme pomocou programu určeného pre tvorbu rozpočtov vypočítali náklady na výstavbu stavebného objektu pre každý posudzovaný variant. Následne sme vyčíslené náklady na výstavbu porovnali a vyhodnotili. V druhej časti sme vypočítali súčasnú hodnotu predpokladaných nákladov na vykurovanie v horizonte tridsiatich rokov. Tieto náklady sme opäť porovnali. V poslednej časti sme pomocou viacerých metód na hodnotenie efektívnosti stavebného objektu vyhodnotili, ktorý variant je najefektívnejší z hľadiska celkových nákladov na životný cyklus stavebného objektu, ako aj z hľadiska ďalších technických parametrov. Pre analýzu bola použitá metóda súhrnu nákladov životného cyklu stavebného objektu a multikriteriálna analýza, z ktorej sme využili bodovaciu metódu a metódu bázického variantu.
Key words:náklady, stavebný objekt, hodnota

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited