Jun 26, 2019   9:52 a.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Project preparation and management of the Structural Funds EU
Written by (author): Ing. Darina Šimovičová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Ľubica Porubská
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava a riadenie projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ
Summary:Zhrnutie V dnešnej dobe si Slovenská Republika kladie veľký dôraz na využívanie finančných príspevkov poskytovaných Európskou Úniou. Cieľom tejto práce je nájsť vhodný objekt, ktorým by bolo možné zlepšiť a zveľadiť život občanov tejto krajiny. Zamerali sme sa na malú obec Vaďovce patriacu okresu Trenčín. Pre túto obec by bolo vhodných viac riešení na jej revitalizáciu, no medzi najdôležitejšie by patrilo vybudovanie zdravotného strediska, kanalizácie a zberného dvora. Prvé dve ponuky z hľadiska finančnej náročnosti nie je možné realizovať a nespĺňajú ani súčasné kritéria EÚ. V tejto práci sme sa zamerali na riešenie návrhu projektu zberného dvora priamo v obci. Náš návrh pozostáva zo Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného Programu Životné prostredie. V prvej časti práce sa venujeme základným náležitostiam pri ŽONFP, kto má nárok požiadať o financie, pre aké územie a v akej výške. Obec bude spolufinancovať vybudovanie zberného dvora podielom 5% z celkových nákladov, 10% zo štátneho rozpočtu a zvyšných 85% z fondov EÚ. V ďalšej kapitole opisujeme súčasnú stav zberu odpadu a následného nakladania s ním, upozorňujeme na končiacu kapacitu skládky v obci Hrašné a navrhujeme zbernú dvor. Popisujeme nami navrhnutý systém separácie a zhodnocovanie odpadu a podávame návrh vybudovanie si vlastného domového kompostéru. Na záver porovnávame chaotický a finančne nákladný súčasný stav s našim projektom zberného dvora.
Key words:zberný dvor, Európska Únia, financie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited