Jun 19, 2019   8:43 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Proposal of method to adapt aggregated technical and economic indicators of selected buildings and its application in practice
Written by (author): Ing. Juraj Nagy, PhD.
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Opponent 2:doc. Dr. Ing. Milan Valuch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh metodiky úpravy tvorby agregovaných technicko-hospodárskych ukazovateľov vybraných objektov a ich aplikácia v stavebnej praxi
Summary:Ciele práce nadväzujú na názov dizertačnej práce a reagujú na aktuálne problémy. Predmetom skúmania tejto práce je problematika aktualizácie a tvorby rozpočtových ukazovateľov v minulosti a poukázať na možnosti tvorby a využitia agregovaných priemerných rozpočtových ukazovateľov vytvorených na mernú jednotku objektu v súčasných ekonomických podmienkach a v podmienkach trhovej ekonomiky. Proces stanovenia ceny je činnosťou, kedy je určenému predmetu, súboru predmetu a podobne priraďovaný peňažný ekvivalent. Je pritom podmienkou rozlišovať pojmy cena a hodnota. V praxi sa tieto termíny často zamieňajú pri rôznych použitiach. Cena je pojem používaný pre požadovanú, ponúkanú alebo skutočne zaplatenú čiastku za nejaký tovar alebo službu. Môže alebo musí mať vzťah ku hodnote, ktorú posudzujú iné osoby. Hodnota nie je vždy skutočne zaplatenou, požadovanou alebo ponúkanou cenou. Je to ekonomická kategória, vyjadrujúca peňažný vzťah medzi tovarom a službami, ktoré možno kúpiť. Jedná sa o odhad. Podľa ekonomickej koncepcie hodnota vyjadruje úžitok, prospech vlastníka tovaru alebo služby k dátumu, ku ktorému sa odhad hodnoty robí. Existuje rada hodnôt podľa toho, ako sú definované (napr. vecná hodnota, všeobecná hodnota, výnosová hodnota, nákladová, trhová atď.), pritom každá z nich môže byť vyjadrená odlišne. Technicko hospodárske ukazovatele pre stanovenie orientačnej ceny stavebného objektu vyjadrujú ceny skupín stavebných objektov príslušného odboru, prepočítané na vhodnú mernú jednotku stavebného objektu napríklad v podmienkach pozemného staviteľstva na 1 m, m2, m3 a podobne. Sú identifikované názvom, zatriedením do číselníka podľa klasifikácie stavieb a určené jednotkovou cenou podľa publikovaných zdrojov. Dizertačná práca je spracovaná v súlade so zadaním a tak bolo zadanie práce splnené. Dizertačná práca prispieva k obohateniu ekonomickej vedy a vedného odboru prierezové ekonomiky (stavebníctvo) o metodiku úpravy tvorby agregovaných technicko-hospodárskych ukazovateľov v ekonomických podmienkach Slovenskej republiky. Práca má značný prínos pre prax v aplikácii technicko-hospodárskych ukazovateľov vo fáze predprojektovej prípravy investičných stavebných projektov, za účelom poznania ich finančnej náročnosti.
Key words:Rozpočtové ukazovatele, Stanovenie orientačnej ceny, Stavebníctvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited